Εγγραφές / Αιτήσεις

Στα έντυπα των εγγραφών φαίνονται καθαρά οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να γίνουν οι εγγραφές στο σχολείο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών, οι προθεσμίες πρέπει να τηρούνται. Ανατρέξτε στο έντυπο των εγγραφών για τους τρόπους πληρωμής καθώς και τις προθεσμίες.

Οι αιτήσεις των οποίων τα δίδακτρα δεν έχουν καταβληθεί θα επιστρέφονται στον αποστολέα. Οι οικονομικοί διακανονισμοί θα διευθετούνται με τους γονείς. Οι καινούριοι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επιτρέψουν στις αρχές του σχολείου να έχουν πρόσβαση στο σχολικό τους φάκελο και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Επιμέλεια και Συνέπεια

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα πρόσβασης σε μια ποιοτική εκπαίδευση. Η φοίτηση είναι απαραίτητη και ακόμα και μία απουσία έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σχολική πρόοδο του μαθητή. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν επαναλαμβανόμενες και μη δικαιολογημένες απουσίες, οι γονείς θα ειδοποιηθούν για μια συνάντηση.

Οι μαθητές θα πρέπει να φτάνουν στην ώρα τους για το μάθημα. Όσοι καθυστερούν θα πρέπει να παρουσιάζονται στο γραφείο της διεύθυνσης προκειμένου να δικαιολογήσουν την αργοπορία τους. Σας συστήνουμε να κανονίζετε τις επισκέψεις στον γιατρό ή στον οδοντίατρο εκτός των σχολικών ωρών ή τις μέρες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής χρειάζεται να φύγει πριν από το τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να υπογράφεται από τον κηδεμόνα γραπτή αίτηση στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα αναχώρησης, και να υποβάλλεται στο δάσκαλο, στην γραμματεία ή στη διεύθυνση. Ο/η γραμματέας του σχολείου μπορεί να καλέσει για να του γνωστοποιηθεί ο λόγος για την απουσία του μαθητή. Το σχολείο μπορεί να ζητήσει ένα ιατρικό σημείωμα προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία κατά τη διάρκεια ενός διαγωνίσματος. Ούτε η διοίκηση, ούτε ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τις εξετάσεις για τις αδικαιολόγητες απουσίες. Οι διακοπές δεν αποτελούν βάσιμη δικαιολογία.

Αναμένεται ότι οι μαθητές θα είναι συνεπείς το πρωί, καθώς και για τα μαθήματα, καθώς και για όλες τις άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από το σχολείο. Εάν η φοίτηση στο σχολείο δεν θεωρείται επαρκής, η διεύθυνση θα ενημερώνει τους γονείς τους και μαζί τους θα καθορίσει τα μέτρα που μπορούν να λάβουν.

Άφιξη

Όταν χτυπάει το κουδούνι, οι μαθητές πρέπει να συγκεντρώνονται σιωπηλά στην αυλή του σχολείου για να εισέρχονται στις αίθουσες τους ανάλογα με το τμήμα τους. Η φύλαξη των μαθητών αρχίζει μόνο δέκα (10) λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οπότε δεν υπάρχει καμία φύλαξη πριν από αυτή την ώρα. Για λόγους ασφαλείας, οι μαθητές δεν μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο πριν από την έναρξη του κανονικού προγράμματος.

Η ακρίβεια είναι απαραίτητη στο σχολείο μας. Οι καθυστερήσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τους μαθητές και την τάξη. Οι αργοπορημένοι λαμβάνουν ένα γράμμα που απευθύνεται στον γονέα, ενώ αντίγραφο κρατείται στον ατομικό φάκελο του μαθητή.

Αναχώρηση

Στο τέλος των μαθημάτων, οι μαθητές επιτηρούνται μέχρι την αναχώρηση των σχολικών λεωφορείων. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν το σχολείο γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στη μεταφορά του παιδιού τους (π.χ., τα δρομολόγια σχολικών λεωφορείων, για το πρόσωπο που έχει την άδεια να πάρει τον μαθητή ή το μέσο μεταφοράς).

Ωράριο του Σχολείου

Το σχολικό ωράριο θα αναγράφεται στο σημειωματάριο κάθε μαθητή. Οι μαθητές και οι γονείς δεν μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο μετά το τέλος του μαθήματος για την ανεύρεση πραγμάτων που έχουν ξεχάσει στο εσωτερικό του σχολείου. Μόνο οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων, δεδομένου ότι η επίβλεψη θα είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων.

Ασφάλεια στο χώρο στάθμευσης

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στο χώρο στάθμευσης του σχολείου, οι μαθητές δεν πρέπει να είναι ποτέ μόνοι τους ή χωρίς επιτήρηση. Επιπλέον, απαγορεύεται να παρεμποδίσετε τα αυτοκίνητα, δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς επίσης και να εισέλθετε ή να εξέλθετε από το χώρο στάθμευσης όταν οι μαθητές επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από τα σχολικά λεωφορεία. Στο τέλος της ημέρας, οι γονείς πρέπει να αποχωρήσουν αμέσως. Η αυλή του σχολείου είναι για τους μαθητές ημερήσιας φροντίδας.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και του μεσημεριανού γεύματος

Μόνο ο εξοπλισμός και τα αντικείμενα του σχολείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο προαύλιο, μόνο με τη ρητή άδεια του δασκάλου και του διευθυντή. Οι υπεύθυνοι για τις μπάλες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους την μπάλα πριν και μετά το διάλειμμα. Δεν θα πρέπει να κλωτσήσουμε την μπάλα, να την ρίξουμε ή να την κάνουμε να αναπηδήσει στο έδαφος αφότου χτυπήσει το κουδούνι. Οι μαθητές πρέπει να παραμείνουν στο χώρο του παιχνιδιού και να μην φύγουν από αυτόν για να πιάσουν μια μπάλα που πηγαίνει πάνω από το φράχτη. Ο επιστάτης της αυλής του σχολείου θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με την απώλεια της μπάλας.

Ασκήσεις Πυρασφάλειας

Οι ασκήσεις εκκένωσης πραγματοποιούνται τακτικά χωρίς προειδοποίηση, όπως απαιτείται από την πυροσβεστική υπηρεσία για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ομαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο.

Τηλεφωνικά μηνύματα

Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του γραφείου σε περίπτωση ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο με την άδεια του προσωπικού του γραφείου ή του δασκάλου της τάξης. Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων κινητών συσκευών από τους μαθητές απαγορεύεται.

Η Πολιτική της Βιβλιοθήκης

Ο χρόνος που περνά ο μαθητής στη βιβλιοθήκη είναι μέρος του σχολικού προγράμματος. Θέτοντας ως αρχή τον σεβασμό προς τους άλλους, το σχολείο ζητά από κάθε μαθητή να είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του υλικού που έχει δανειστεί, αυτή να γίνεται έγκαιρα και το υλικό να είναι σε καλή κατάσταση. Θα υπάρχει μικρή χρέωση για τα βιβλία που επιστρέφονται αργοπορημένα.

Για κάθε βιβλίο που επιστρέφεται με καθυστέρηση, χάνεται ή καταστρέφεται θα λαμβάνετε μια επιστολή στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση, οι παροχές της βιβλιοθήκης θα αναστέλλονται έως ότου το βιβλίο επιστραφεί ή πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή του.

Πολιτική γεύματος

 • Το γρήγορο φαγητό (fast food) δεν επιτρέπεται στο σχολείο.
 • Σοκολάτα και γλυκά δεν επιτρέπονται.
 • Όλα τα είδη ξηρών καρπών απαγορεύονται αυστηρά.

Σύλλογος Γονέων

Μια επιτροπή αποτελούμενη από 25 γονείς εκπροσωπεί κάθε παράρτημα του Σχολείου Σωκράτης. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ή λίγο πριν το τέλος αυτής, ο διευθυντής του σχολείου συγκαλεί γενική συνέλευση των γονέων και τους ενημερώνει για τις αρμοδιότητες του συλλόγου τους, διεξάγοντας εκλογές που οδηγούν στην εκλογή του Προέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και των μελών του. Η αρμοδιότητα της επιτροπής των γονέων είναι να εμπλουτίσουν τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών, καθώς και το φυσικό περιβάλλον του σχολείου. Οι συνελεύσεις πραγματοποιουνταί μία φορά το μήνα, ή ανάλογα με τις ανάγκες, και σε αυτές έχουν πρόσβαση όλοι οι γονείς.

Γονείς Εθελοντές και Επισκέπτες

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης καλωσορίζει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη βοήθεια όλων των γονέων. Πιστεύει ακράδαντα ότι «απαιτείται η συμμετοχή μιας οικογένειας για να μεγαλώσει ένα παιδί”. Οι γονείς που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές παρακαλούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων το διευθυντή του σχολείου ή κάποιον εκπαιδευτικό πριν εισέλθουν στο χώρο του σχολείου για να βοηθήσουν. Οι εθελοντές καλούνται να υπογράψουν και να φέρουν κατάλληλη ταυτοποίηση, βάσει του σχολικού κανονισμού. Θα πρέπει επίσης να σέβονται την ιδιωτική ζωή όλων των μαθητών και να ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου. Η ζωή των παιδιών εμπλουτίζεται με τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος. Οι εθελοντές που δε σέβονται τις πολιτικές και τους κανονισμούς του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης μπορούν να κοιτάξουν τα δικαιώματά των ανακληθέντων εθελοντών.

Αντικείμενα Απολεσθέντα / Ευρεθέντα

Σε κάθε σχολείο ορίζεται κάποιος χώρος όπου μπορείτε να αφήνετε τα αντικείμενα που βρίσκετε και όπου μπορείτε να βρείτε τα αντικείμενα που χάσατε. Ζητείται από τους γονείς να ελέγχουν συχνά σ’ αυτό το χώρο προκειμένου να βρίσκουν αντικείμενα που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Τα αντικείμενα που δεν αναζητούνται, θα διανέμονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή οικογένειες που έχουν ανάγκη στο τέλος του σχολικού έτους. Προτείνεται να ελέγχετε κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων / καθηγητών.

Όσα αντικείμενα φέρνετε στο σχολείο θα πρέπει να φέρουν το όνομα του μαθητή. Αν κάποιο χαμένο αντικείμενο βρεθεί, τότε θα το παραλαμβάνετε από το γραφείο του σχολείου.

Κλείσιμο των σχολείων

Σε περίπτωση καταιγίδας, ενημερωθείτε είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση σχετικά με το κλείσιμο των σχολείων. Μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών θα σας σταλεί στην αρχή του σχολικού έτους.

Πολιτική σχετικά με τις εργασίες στο σπίτι

Ο πρωταρχικός σκοπός της εργασίας στο σπίτι είναι να ενισχύσει τη μάθηση. Επίσης συμβάλλει στην εμπέδωση και εμβάθυνση των δεξιοτήτων που διδάχθηκαν στην τάξη. Οι εργασίες επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να επικεντρώνονται περισσότερο στο περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές διδάσκονται τις έννοιες της πρωτοβουλίας, της ανεξαρτησίας, της υπευθυνότητας και τη μεθοδολογία της μελέτης. Οι εργασίες αποσκοπούν στην εφαρμογή ή στην προσαρμογή της εμπειρίας στην τάξη. Είναι λοιπόν σχεδιασμένες και στοχεύουν στο να συνδέονται με τις γνώσεις, δεξιότητες και προσδοκίες του προγράμματος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.

Μια σημαντική πτυχή της κατ ‘οίκον εργασίας είναι ότι δημιουργούν μια σύνδεση μεταξύ σπιτιού και σχολείου, παρέχοντας στους γονείς πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες που διδάσκονται στην τάξη. Δίνουν επίσης την ευκαιρία σ τους γονείς να αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής του παιδιού τους και να ενισχύσουν τη συνεργασία γονέων / σχολείου.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να τιμωρήσει κάθε μαθητή, ο οποίος δεν κάνει την εργασία του.

Σχέσεις με το σχολείο

 • Οι γονείς θα ενημερώνονται για τη σχολική ζωή μέσω αλληλογραφίας που θα παραδίδεται στον μαθητή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Το σχολείο παρακαλεί τους γονείς να αφήνουν μηνύματα για τα παιδιά τους μέσω της γραμματείας μόνο σε περίπτωση ανάγκης.
 • Σε περίπτωση απουσίας, οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν το σχολείο κατά την πρώτη διδακτική ώρα.
 • Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ημερολόγιο ως μέσο για την επικοινωνία.
 • Άλλες χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σχολείου:www.socdem.org.

Προς όφελος της ασφάλειας και της υγείας του μαθητή, το σχολείο ζητά από τους γονείς να ενημερώνουν σε ό,τι αφορά την κατάσταση υγείας του παιδιού τους, όπως για παράδειγμα σε θέματα : επιληψίας, αλλεργίες, διαβήτη, καρδιακών προβλημάτων, όρασης ή ακοής. Παρακαλείστε να ενημερώνετε το σχολείο για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση υγείας του παιδιού σας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Έντυπο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Κάθε χρόνο, οι γονείς / κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό σημαντικών εντύπων πριν τα παιδιά τους γίνουν αποδεκτά και ξεκινήσουν την φοίτηση τους στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης. Ένα από αυτά τα έντυπα είναι μια κάρτα υγείας / έκτακτης ανάγκης. Το σχολείο απαιτεί αυτές οι πληροφορίες να είναι ακριβείς και να ανανεώνονται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Είναι σημαντικό οι γονείς / κηδεμόνες να μας δίνουν επιπλέον ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ειδικά αν αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι.

Μην ξεχνάτε ότι αν το παιδί σας είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει δεν ανταποκρίνονται στην πρόσφατη κατάσταση υγείας του παιδιού σας, η κατάσταση είναι πιο δύσκολη και για το προσωπικό και για το παιδί σας που πιθανόν να πάσχει από μια ασθένεια ή τραυματισμό. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του γιατρού του παιδιού σας εάν υπάρχει.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ.. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις όπου οι γονείς / κηδεμόνες δεν είναι διαθέσιμοι και ο μαθητής πρέπει να μεταφερθεί στην πλησιέστερη μονάδα έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι πρωταρχικής σημασίας για το μαθητή ώστε να λάβει την κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα στο νοσοκομείο.

Πρώτες βοήθειες

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν για όλο το σχολείο καθώς και για τον δάσκαλο που είναι αρμόδιος για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός του σχολείου:

 • Τα κουτιά πρώτων βοηθειών είναι διαθέσιμα στο γραφείο του βοηθού διοίκησης και θα είναι στη διάθεση των υπευθύνων για τις εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του EpiPen.
 • Ένα άτομο που έχει εκπαιδευτεί για την παροχή πρώτων βοηθειών θα οριστεί ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες του στις περιπτώσεις που αυτές χρειάζονται.

Ασφάλεια, ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Θέτοντας ως στόχο την προώθηση της ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου και προκειμένου να διασφαλιστεί ανταπόκριση ταχεία, καλά συντονισμένη και επαρκής, αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα: μαθητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και υποστήριξη.

Οι ακόλουθες διαδικασίες θα εφαρμοστούν:

 • Τουλάχιστον δύο (2) άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στις τεχνικές της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (προσωπικό πρώτων βοηθειών).

Σε περίπτωση Ατυχήματος:

 • Κάποιος αρμόδιος για την παροχή πρώτων βοηθειών θα ειδοποιηθεί και ο διευθυντής θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως. Ο διευθυντής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με αυτό το πρόσωπο.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

Ο διευθυντής πρέπει να ενημερωθεί αμέσως και να κατευθύνει τις επιχειρήσεις που απαιτούνται ανάλογα με τις περιστάσεις. Όλες οι έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πραγματοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να διενεργούνται εις γνώσιν του γενικού διευθυντή. Μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, το πρόσωπο αυτό είναι το μόνο που επιτρέπεται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες ή να ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο για αυτό το σκοπό.

Φάρμακα

Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα για τη μη χορήγηση φαρμάκων.

Μόνο τα μέλη που ορίζονται από το προσωπικό του σχολείου επιτρέπεται να δώσουν συνταγογραφούμενα φάρμακα, όταν οι γονείς έχουν ενημερώσει το σχολείο και παρέχουν τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί από το γιατρό. Τα φάρμακα πρέπει να έχουν εξακριβωθεί από τον φαρμακοποιό και πρέπει να φέρουν το όνομα του ιατρού, το όνομα του φαρμάκου, τη δοσολογία και τη διάρκεια.

Τα φάρμακα πρέπει να έρχονται απευθείας στο γραφείο. Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (όπως Tylenol, βιταμίνες, Triaminic …) απαιτούν έγγραφη γονική συναίνεση. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γονείς πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφαλή παράδοση των φαρμάκων στο σχολείο. Ο γονέας είναι υπεύθυνος για τα ληγμένα φάρμακα.

Ένας μέλος του προσωπικού μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα δισκία, τις κάψουλες ή το φάρμακο σε μορφή σιροπιού και μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με τον αναπνευστήρα του. Το προσωπικό δεν είναι υπεύθυνο να διαχειρίζεται οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που απαιτεί ενέσεις, τη χρήση σύριγγας ή παρόμοια μέσα, με εξαίρεση του EpiPen για την αντιμετώπιση αλλεργικής αντίδρασης.

Τα παιδιά που επιστρέφουν από μια πρόσφατη ασθένεια, λαμβάνουν φάρμακα, αλλά δεν είναι πλέον φορείς της ασθένειας μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο σχολείο, αν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Τα φάρμακα φυλάσσονται και χορηγούνται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σχολείου ή τον γονέα του παιδιού.

Διαδικασία σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

Η υγεία και η ευεξία των μαθητών βρίσκεται στο επίκεντρο του σχολείου. Εάν κάποιος μαθητής τραυματιστεί ή αρρωστήσει μετά την άφιξή του στο σχολείο, ο γονέας θα ειδοποιηθεί για να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο. Εάν το σχολείο δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον γονέα, θα ειδοποιήσει τον υπεύθυνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αν η κατάσταση του μαθητή απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα, το σχολείο θα καλέσει 9-1-1. Στη συνέχεια,οι γονείς του παιδιού θα ειδοποιηθούν . Αν οι γονείς δεν μπορούν ειδοποιηθούν, ο υπεύθυνος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα ενημερωθεί. Ο μαθητής θα πρέπει να μεταφερθεί στην πλησιέστερη μονάδα έκτακτης ανάγκης, έχοντας μαζί του τον φάκελο του και όλα τα έντυπα εξουσιοδότησης που έχουν υπογραφεί από τους γονείς του.

Προς όφελος όλων των μαθητών και του προσωπικού, οι γονείς θα πρέπει να κρατούν στο σπίτι τους μαθητές με: πυρετό, εμετό και / ή διάρροια, εξανθήματα άγνωστης προέλευσης, ή οποιαδήποτε ασθένεια που παρεμποδίζει τη μαθησιακή λειτουργία. ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΕΤΟ, ΕΜΕΤΟ ΚΑΙ/Η ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Ενημερώστε το σχολείο αμέσως εάν το παιδί σας εμφανίσει μια μεταδοτική ασθένεια. Εάν το παιδί σας πρέπει να περιορίσει τις δραστηριότητές κατά την επιστροφή του στο σχολείο μετά από μια ασθένεια, παρακαλούμε να στείλετε ένα σημείωμα στο δάσκαλο της τάξης με όλα τα κατάλληλα στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τα παιδιά δε θα παραμένουν στο εσωτερικό του σχολείου παρά μόνο σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών. Θα χρειάζεται ιατρικό σημείωμα έτσι ώστε να δίνεται άδεια σε ένα παιδί για να μείνει μέσα στο διάλειμμα.

Κατοικίδια και αλλεργίες

Για να αποφύγουμε προβλήματα υγείας των μαθητών που πάσχουν από αλλεργίες σε διάφορα ζώα, δεν θα πρέπει αυτά να επιτρέπονται μέσα στο σχολείο. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνονται για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι γονείς των μαθητών στην κατηγορία αυτή θα ενημερώνονται γραπτώς εκ των προτέρων, και αν υπάρχουν πιθανά προβλήματα υγείας, τα ζώα αυτά θα πρέπει επίσης να απαγορεύονται στην τάξη.

Αλλεργίες

Μία από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητες του Σχολείου είναι να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά. Ένας σημαντικός αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία μας έχουν σοβαρές αλλεργίες στα αράπικα φιστίκια και τα προϊόντα που περιέχουν ξηρούς καρπούς σε σημείο που το παραμικρό ίχνος από αυτά τα προϊόντα μπορούν να έχουν μοιραία κατάληξη.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΦΥΣΤΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΥΣΤΙΚΙΑ Ή ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ.

Είναι αδύνατο να απαγορεύσουμε όλες τις τροφές που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Ωστόσο, κάθε παράρτημα μπορεί να θεσπίζει τους δικούς του κανονισμούς και να απαγορεύει ορισμένα τρόφιμα ανάλογα με τη σοβαρότητα και τον αριθμό των ειδικών περιπτώσεων στο σχολείο.

Το σχολείο και οι οικογένειες των παιδιών με αλλεργίες αντιλαμβάνονται την αδυναμία να εξασφαλίσουμε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον για εκείνους και εκείνες των οποίων η ζωή είναι σε κίνδυνο, παρά τις προσπάθειες που κάνουμε. Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των παιδιών.

Υποχρεώσεις της οικογένειας και των μαθητών

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης:

 • Σεβαστείτε την πολιτική για την υγεία του Σχολείου
 • Ενημερώστε το σχολείο για τις αλλεργίες του παιδιού
 • Μη δίνετε προϊόντα που περιέχουν φιστίκια ή ξηρούς καρπούς στο παιδί σας
 • Διδάξτε στο παιδί σας να διαχειρίζεται την τροφική του αλλεργία
 • Τα γλυκά δεν είναι αποδεκτά στο σχολείο για τα γενέθλια ή τη γιορτή ενός παιδιού
 • Μην μοιράζεστε τα τρόφιμα
 • Μην τρώτε τα τρόφιμα χωρίς να γνωρίζετε τα συστατικά
 • Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως έναν ενήλικα, αν το παιδί νομίζει πως έφαγε κάποιο τρόφιμο στο οποίο είναι αλλεργικό

Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης

Μια επείγουσα έκκληση στο 9-1-1 θα γίνει μόλις το EpiPen χορηγηθεί στον μαθητή. Οι γονείς / κηδεμόνες ή ένα από τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία έχουν δοθεί για να ενημερωθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα ειδοποιηθούν αμέσως.

Αρμοδιότητες του σχολείου

 • Συμπεριλαμβάνει τους μαθητές που υποφέρουν από μια αλλεργία κατά τις σχολικές δραστηριότητες
 • Διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που είναι σε επαφή με τα παιδιά σε τακτική βάση αντιλαμβάνεται την τροφική αλλεργία, μπορεί να αναγνωρίζει τα συμπτώματα και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όλα τα μέλη του προσωπικού ακολουθούν ετήσια εκπαίδευση για τη χρήση του EpiPen
 • Κάνει πρακτική βάσει ενός σχεδίου δράσης προληπτικά σε περίπτωση τροφικής αλλεργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή λειτουργία του σχεδίου επέμβασης
 • Βρίσκει και γνωστοποιεί το προσωπικό του σχολείου που έχουν εκπαιδευτεί για τη χορήγηση φαρμάκων που σχετίζονται με την τροφική αλλεργία
 • Συζητά με την οικογένεια του μαθητή που αντιμετωπίζει αλλεργίες για να καθορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες για τη διαχείριση τροφικών αλλεργιών στις σχολικές εκδρομές
 • Οι φωτογραφίες και τα δελτία πληροφόρησης για κάθε περίπτωση αναρτώνται στο γραφείο των δασκάλων και στην τάξη (κατά περίπτωση)
 • Δύο δόσεις του EpiPen είναι διαθέσιμες για τους μαθητές: μία στο γραφείο του διευθυντή και μία με το παιδί ή μέσα στην τάξη.

Ψείρες

Η παρουσία των ψειρών αποτελεί λόγο ανησυχίας για όλα τα σχολεία. Οι μαθητές με ψείρες στο σχολείο πρέπει να επιστρέφουν στο σπίτι τους και να υποβάλλονται σε θεραπεία με τα κατάλληλα φάρμακα. Οι μαθητές πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι το τέλος της θεραπείας. Όλες οι κόνιδες πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν ένας μαθητής επιστρέψει στην τάξη. Το σχολείο θα ενημερώσει όλους τους γονείς της τάξης, αν υποψιάζεται την παρουσία ψειρών σε αυτή. Η CLSC θα ενημερώνεται για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Η φυσική αγωγή

Το πρόγραμμα φυσικής αγωγής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχολικού προγράμματος. Το Σχολείο αναμένει ότι όλοι οι μαθητές θα συμμετέχουν πλήρως στο μάθημα της φυσικής αγωγής και θα είναι κατάλληλα ντυμένοι για τη δραστηριότητα αυτή. Δεν μπορούν να εξαιρεθούν από αυτό το μάθημα παρά μόνο για ιατρικούς λόγους. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες με άλλα σχολεία, καθώς και σε εκείνες του σχολείου τους. Οι μαθητές πρέπει να συμμορφώνονται με τον ενδυματολογικό κώδικα για το μάθημα της γυμναστικής και για τις αθλητικές δραστηριότητες, ακόμη και κατά τις ημέρες που είναι ελεύθεροι να φοράνε ό,τι επιθυμούν.

Κώδικας συμπεριφοράς των μαθητών: κανονισμοί και προσδοκίες

Κατευθυντήρια γραμμή

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης, οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές και το υπόλοιπο προσωπικό που αντιπροσωπεύουν το CHGM έχουν δεσμευτεί στη διατήρηση ενός σχολικού περιβάλλοντος που είναι ανοιχτό στη μάθηση, καλλιεργεί το αίσθημα της κοινότητας και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ακεραιότητας και ευθύνης. Το σχολείο προωθεί την αξία του αυτοσεβασμού, του σεβασμού προς τους άλλους και της ποικιλομορφία του περιβάλλοντός μας. Επίσης θεωρεί ότι η πειθαρχία είναι σημαντική όταν αυτή έχει τη μορφή της αυτοπειθαρχίας και υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, των γονέων και της σχολικής κοινότητας. Επιπλέον η αίσθηση της ευθύνης τόσο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους που καλείται να αναπτύξει κάθε μαθητής, συμβάλλει στην ανάπτυξη του δυναμικού του σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό, συναισθηματικό αλλά και φυσικό επίπεδο.

Ο κώδικας αυτός θέτει ως στόχο την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και της αυτονομίας του καθενός. Οι μαθητές επωφελούνται από την ενεργή και ουσιαστική τους συμμετοχή στις δραστηριότητες του σχολείου και την τήρηση κοινών κανόνων λογικής που διέπουν τη ζωή και την εργασία στην κοινότητά μας. Για το σκοπό αυτό, το Σχολείο επιδοκιμάζει την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, την ευγένεια και την ασφάλεια για όλους στην κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού και του σεβασμού προς τους άλλους τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και στο σχολείο. Οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν το αίσθημα της ευθύνης και ως εκ τούτου την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και της αυτονομίας.

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης νιώθει τιμή που περνάει στους μαθητές της υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς και πίστης προς την ακαδημαϊκή προσπάθεια.

Η πολιτική της πειθαρχίας στο σχολείο βασίζεται στις εξής αρχές :

 • Προσωπική ελευθερία που διέπεται από την ευθύνη για το σεβασμό της ελευθερίας των άλλων
 • Οι κανονισμοί και οι πολιτικές υπάρχουν προκειμένου να καλλιεργηθεί το αίσθημα της ευθύνης και να διασφαλιστεί ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός προς τους άλλους
 • Οι κανονισμοί διευκολύνουν την καθημερινή μαθητική ζωή και βοηθούν στη διατήρηση ενός ευχάριστου, ασφαλούς και φιλόξενου σχολικού περιβάλλοντος

Σχολική επιτυχία

Για να πετύχουν στο σχολείο, οι μαθητές πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής. Παράδοση των εργασιών στην ώρα τους, να έχουν όλα όσα χρειάζονται για τη σχολική εργασία και να δείχνουν συνεχή προσοχή είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία.

Σχολικές κυρώσεις

 • Μην παραδίδετε μια εργασία καθυστερημένα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και μπορεί να οδηγήσει ως εκ τούτου σε πτώση της βαθμολογίας. Αν η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται, οι γονείς θα πρέπει να ειδοποιηθούν, αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πρόσθετες κυρώσεις.
 • Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των εργασιών μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μονάδων.
 • Η αντιγραφή και η λογοκλοπή οδηγούν σε μηδενισμό της εργασίας και ενδεχομένως και σε άλλες κυρώσεις.

Γενικές Κυρώσεις

Το Σχολείο παροτρύνει τους μαθητές να συμπεριφέρονται πάντοτε με ευγένεια, ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους συνομηλίκους τους μέσω του Διαδικτύου και κατά πρόσωπο. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφορά, είτε στο σχολείο είτε στις εξόδους και στα σχολικά λεωφορεία, οι μαθητές θα πρέπει να τιμωρούνται.

Γραπτές προειδοποιήσεις

Τέτοιες ειδοποιήσεις που αφορούν στις παραβιάσεις των κανόνων του σχολείου και / ή τα σχολικά λεωφορεία θα δίνονται από τους εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Τιμωρίες

Οι τιμωρίες επιβάλλονται από τους δασκάλους ή τη Διεύθυνση σύμφωνα με την κρίση τους, μετά από επανειλημμένα πειθαρχικά παραπτώματα ή επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Αυτές οι τιμωρίες διαρκούν μία ώρα και ισχύουν μετά τις ώρες του σχολείου.

Προσωρινή / οριστική αποβολή

Σε ακραίες περιπτώσεις, ένας μαθητής μπορεί να αποβληθεί από το σχολείο είτε προσωρινά είτε οριστικά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι λόγοι για τις εν λόγω κυρώσεις περιλαμβάνουν:

 • Σοβαρά ή χρόνια παραπτώματα
 • Σχολική ανεντιμότητα
 • Κλοπή
 • Παρενόχληση και εκφοβισμός
 • Βία (σωματική και λεκτική)

Πολιτική σε περίπτωση που ο μαθητής απουσιάζει από ένα διαγώνισμα

Ως μέλος του σχολείου, ένας μαθητής ο οποίος χάνει ένα διαγώνισμα πρέπει υποχρεωτικά να εξεταστεί όταν επιστρέψει στο σχολείο (η ημερομηνία της εξέτασης καθορίζεται από τον διδάσκοντα). Εάν η απουσία αυτή δεν είναι δικαιολογημένη, είναι στη δικαιοδοσία του δασκάλου να δεχθεί να εξετάσει τον μαθητή ή να απαιτήσει ιατρικό σημείωμα.

Πνευματική εντιμότητα και λογοκλοπή

Ως μέλος του σχολείου, ο μαθητής πρέπει να επιδείξει συμπεριφορά που διέπεται από ειλικρίνεια και καλή πίστη. Η εξαπάτηση και η λογοκλοπή είναι μια μορφή ανεντιμότητας, και εξ ορισμού, είναι απαράδεκτα σε κάθε περίπτωση. Ένα τέτοιο παράπτωμα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τη μαθησιακή διαδικασία και αντιτίθεται στον ίδιο τον σκοπό του σχολείου.

Η χρήση του υπολογιστή στο σχολείο

Το σχολείο έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε ένα εργαστήριο για τους μαθητές και το προσωπικό μόνο. Η πρόσβαση σε υπολογιστή αποτελεί προνόμιο και οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες. Ακατάλληλη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση αυτού του προνομίου και σε άλλες κυρώσεις.

Μικρή υπενθύμιση των κατευθυντήριων γραμμών:

 • Η χρήση του υπολογιστή εξυπηρετεί κυρίως στις σχολικές εργασίες.
 • Οι μαθητές δεν μπορούν να κατεβάσουν ή να εγκαταστήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων και των παιχνιδιών και το MSN Messenger).
 • Η χρήση του εκτυπωτή περιορίζεται για τις σχολικές εργασίες.

Οδηγίες για τη χρήση του Διαδικτύου

Η χρήση του Διαδικτύου δεν είναι δικαίωμα αλλά προνόμιο. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης συνιστά οι μαθητές και οι γονείς να συμβουλευτούν την ακόλουθη ιστοσελίδα της κυβέρνησης, για την καθοδήγηση τους στη χρήση του διαδικτύου: http://www.healthycanadians.gc.ca/init/kids-enfants/internet /cig-gci/index-eng.php. Επιπλέον, το Σχολείο προτείνει τον ακόλουθο κώδικα δεοντολογίας σε όλους τους μαθητές όταν αυτοί χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εκτός του σχολείου:

 • Πάντα να σέβονται τους άλλους και τον εαυτό τους.
 • Ποτέ να μην δίνουν προσωπικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του ονόματός τους, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου τους).
 • Κατά την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο, να θυμάστε ότι είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις σας.
 • Μετά από μια ηλεκτρονική συνομιλία, ποτέ να μη συμφωνήσετε να συναντήσετε κάποιον από κοντά χωρίς να συζητήσετε πρώτα με τους γονείς σας.
 • Ποτέ μην επισκέπτεστε τις απαγορευμένες ιστοσελίδες.
 • Ποτέ μην πάτε σε μια νέα υπηρεσία που συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες χωρίς την άδεια από τους γονείς σας.
 • Ποτέ μη δίνετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας χωρίς την άδεια από τους γονείς σας.
 • Μην ξεχνάτε ότι οι ξένοι μπορούν να βρουν τη διεύθυνσή σας μέσω των κοινωνικών δικτύων ή chat sites (π.χ. Facebook, Twitter, MSN, κλπ.)
 • Μη θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Διαδικτύου είναι πάντα ακριβείς.

Τα δικαιώματα και οι ευθύνες των μαθητών

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα σχολικό περιβάλλον που ευνοεί μια ισορροπημένη και ποιοτική εκπαίδευση, το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση των μαθητών με βάση τις ακόλουθες σχολικές απαιτήσεις:

 • Σεβασμό για την εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου
 • Σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς, τους άλλους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου και για τον ίδιο
 • Σεβασμό για το περιβάλλον και τη σχολική περιουσία
 • Συμμόρφωση με τον ενδυματολογικό κώδικα του σχολείου
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τους κανόνες ασφαλείας στα σχολικά λεωφορεία
 • Σεβασμό προς τη σχολική κοινότητα, ως εκπρόσωπος του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης
 • Συμμόρφωση με την πολιτική του σχολείου

Οι συνέπειες και το πρωτόκολλο για τους μαθητές που δεν τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας.
Για τους μαθητές που δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας, θα υπάρξουν συνέπειες. Για παραπτώματα που επαναλαμβάνονται και σε σοβαρές περιπτώσεις:

 • Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί θα ασκούν την επαγγελματική τους κρίση. Θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν σχετικά με την κατάλληλη ποινή.
 • Οι μαθητές και οι γονείς θα κληθούν για να συναντήσουν το προσωπικό του σχολείου και στη συνέχεια θα ενημερωθούν για την απόφαση και το σχέδιο δράσης.
 • Ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποινές μπορούν να επιβληθούν: απώλεια των προνομίων, προσωρινή αποβολή, οριστική αποβολή χωρίς προειδοποίηση (σε ακραίες περιπτώσεις).

1. 1. Ο σεβασμός για τη σχολική επιτυχία

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Για να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό τους, οι μαθητές έχουν δικαίωμα σε μια ποιοτική εκπαίδευση, που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μάθηση και τη σχολική επιτυχία.

 • Οι μαθητές έχουν επίσης την ευθύνη για:

Να προετοιμάζονται για το σχολείο καθημερινά κάνοντας τις εργασίες τους και φέρνοντας όλα τα απαραίτητα βιβλία και το σχολικό εξοπλισμό. Οι εργασίες στο σπίτι είναι μια επέκταση της μάθησης τους και συμπληρώνουν το έργο που γίνεται στην τάξη. Οι μαθητές που δεν κάνουν τις εργασίες τους σε τακτική βάση μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην παρακολούθηση μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν εργασίες τακτά χρονικά διαστήματα και οι μαθητές θα πρέπει να σημειώνουν τις εργασίες τους στο σημειωματάριο τους. Το σημειωματάριο είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας για τους γονείς και τους δασκάλους και πρέπει οι γονείς να το ελέγχουν και να το υπογράφουν καθημερινά. Επιτρέπει, επίσης, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να αλληλεπιδρούν όσον αφορά τις εργασίες του μαθητή. Για παράδειγμα, αν ο μαθητής δεν μπορεί να κάνει την εργασία του λόγω ασθένειας, οι γονείς μπορούν να ενημερώσουν τον δάσκαλο μέσω του σημειωματάριου. Οι εργασίες θα πρέπει να επιβλέπονται, αλλά για τους μαθητές που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν μόνοι τους τις εργασίες τους.

2. Ο σεβασμός για τους εκπαιδευτικούς, τους άλλους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου και τους ίδιους

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να:

Συμπεριφέρονται και να τους συμπεριφέρονται με σεβασμό, αλλά και να αισθάνονται ασφαλείς.

 • Οι μαθητές έχουν την ευθύνη να:

Συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό προς τους δασκάλους, τους άλλους μαθητές όλο το προσωπικό του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, των υπευθύνων για το γεύμα, των γονέων και των εθελοντών. Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται με ασφαλές και αρμονικό τρόπο, σεβόμενοι το φυσικό χώρο του καθενός, τα πράγματα του και την περιουσία του σχολείου, και να μιλούν και να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους άλλους.

Μερικές συμπεριφορές δείχνουν έλλειψη σεβασμού για το σχολείο και το προσωπικό του:

Η άγνοια των κανόνων της τάξης, η εξαπάτηση, η εξύβριση, η αγένεια, η χρήση προσβλητικών εκφράσεων (που περιλαμβάνουν σχόλια ρατσιστικά, σεξιστικά ή εθνικιστικά), η ρίψη αντικειμένων, η καταστροφή επίπλων, η εξάσκηση σωματικής κακοποίησης κ.λπ.. Αυτές οι συμπεριφορές εφιστούν την άμεση προσοχή και μπορεί να περιλαμβάνουν μία από τις ακόλουθες ενέργειες: συνάντηση εκπαιδευτικού / μαθητή, μια επιστολή προς τους γονείς, συνάντηση γονέα / σχολικού προσωπικού, μια επιστολή συγγνώμης, μια έκθεση «προβληματισμού», ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που το σχολείο κρίνει απαραίτητη ώστε να σιγουρευτεί ότι ο μαθητής αντιλαμβάνεται την ακαταλληλότητα της συμπεριφοράς του ώστε να μην την επαναλάβει.

Συμπεριφορές που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των άλλων μαθητών :

Οι τσακωμοί, οι εκφοβισμοί, τα σπρωξίματα, οι τρικλοποδιές, οι κλωτσιές, ο εκφοβισμός που αποσκοπεί στην κλωπή, οι ύβρεις, η ρίψη αντικειμένων … Τέτοιες ενέργειες τυγχάνουν άμεσης επέμβασης, και ανάλογα με τη σοβαρότητα τους, οι συνέπειες που συνεπάγονται είναι οι ακόλουθες: συνάντηση μαθητή / εκπαιδευτικού ή μαθητή / Διεύθυνσης, μια επιστολή στην οικογένεια, μια συνάντηση με τους γονείς, μια επιστολή συγγνώμης, διαμεσολάβηση για την επίλυση της σύγκρουσης , απώλεια των προνομίων ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που το σχολείο θεωρεί απαραίτητη για το μαθητή ώστε να σταματήσει μια τέτοια συμπεριφορά και να αντιληφθεί την ακαταλληλότητα της.

 • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να:

Ενθαρρύνουν συμπεριφορές που βασίζονται στο σεβασμό και να προβάλλουν θετικά πρότυπα. Οι γονείς και το προσωπικό του σχολείου πρέπει να εργάζονται από κοινού για την επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των μαθητών, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να επωφεληθούν από ένα ειρηνικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης.


3. Σεβασμός του περιβάλλοντος και της περιουσίας του σχολείου

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Στο σεβασμό των προσωπικών τους ειδών (π.χ., βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, προσωπικά αντικείμενα).

 • Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι να:

Σέβονται τη σχολική περιουσία. Αυτό περιλαμβάνει τις αίθουσες διδασκαλίας, τους διαδρόμους, τη βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο, τις τουαλέτες, το προαύλιο και τα λεωφορεία. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δείχνουν στους νέους πώς να σέβονται και να εκτιμούν την προσωπική και τη δημόσια περιουσία, καθοδηγώντας τα παιδιά να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε στην περιουσία του σχολείου ή των συμμαθητών (π.χ. αντικαθιστώντας ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, την καταβολή του κόστους του κατεστραμμένου αντικειμένου). Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους στόχους της πολιτικής του σχολείου, ορισμένα προσωπικά αντικείμενα (όπως τα παιχνίδια με κάρτες, GameBoy, iPod, DS ή τα παιχνίδια), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μαθησιακά ή γενικά την ακεραιότητα των μαθητών ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να κατάσχει αυτά τα αντικείμενα για να εξασφαλιστεί η ομαλή σχολική λειτουργία. Αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να κατάσχονται και θα επιστρέφονται διακριτικά από το δάσκαλο ή το διευθυντή του σχολείου.

4.  4. Συμμόρφωση με τον ενδυματολογικό κώδικα

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Να παρουσιάζονται στο σχολείο φορώντας τη σχολική τους ενδυμασία η οποία θα πρέπει να είναι καθαρή και σιδερωμένη, καθώς και να είναι ντυμένοι κατάλληλα ανάλογα με τη θερμοκρασία (βλέπε σχολική ενδυμασία).

 • Οι γονείς είναι υπεύθυνοι:

Να δίνουν στους μαθητές την κατάλληλη ενδυμασία και να επιβλέπουν τα ρούχα που αυτοί φορούν για να πάνε στο σχολείο.

 • Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για:

Να επιβλέπουν αν τηρείται ο ενδυματολογικός κώδικας του σχολείου και να ενημερώνουν τους γονείς όταν δεν αυτός δεν τηρείται.

5. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας στο λεωφορείο

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Να μεταφέρονται στο σχολείο με ασφάλεια τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

 • Οι μαθητές έχουν την ευθύνη:

Να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον σχολικό κώδικα (ανατρέξτε στην πολιτική μεταφορών σχολείου).

 • Οι γονείς είναι υπεύθυνοι:

Να συνεργάζονται με το σχολείο και να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες, και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο αποδεκτό στο λεωφορείο (ανατρέξτε στην πολιτική μεταφορών του σχολείου).

6. Ο σεβασμός για την κοινότητά μου / το σχολείο μου και το ρόλο μου ως εκπρόσωπου του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα

Να είναι περήφανοι και να εκτιμούν την πολιτιστική τους κληρονομιά.

 • Οι μαθητές έχουν την ευθύνη:

Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να σέβονται και να εκτιμούν τις πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές τους μέσα στη σχολική κοινότητα και γενικότερα. Ως πρεσβευτές του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης, εκπροσωπούν τις αξίες, τις πρακτικές και την ιδεολογία του. Στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, της CHGM και της κοινωνίας γενικότερα, είναι υπεύθυνοι να συμπεριφέρονται με ευγένεια, σεβασμό και εκτίμηση για τους άλλους και να λαμβάνουν τον ίδιο σεβασμό και εκτίμηση από αυτούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης θα συνεχίσει την πλούσια και ξεχωριστή παράδοση του.

7. Σεβασμός στους κανονισμούς του σχολείου

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που συνοδεύεται από σεβασμό της προσωπικής τους ελευθερίας και της ελευθερίας των άλλων.

 • Οι μαθητές έχουν την ευθύνη :

Να σέβονται τους κανονισμούς του σχολείου προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον της σχολικής ζωής αλλά και για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο, ασφαλές και ζεστό περιβάλλον γι’ αυτούς και τους άλλους.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης περιλαμβάνονται σε μια προσωπική προσέγγιση που αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας. Μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών έχει αφιερωθεί και δουλεύει σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών κάθε παιδιού.

Αναφορά ενός παιδιού στην διεπιστημονική ομάδα ή σε ένα από τα μέλη της.

Ένα παιδί μπορεί να επωφεληθεί από τη βοήθεια των ακόλουθων ειδικών σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια ή παρουσιάσει δυσκολίες σχολικής, κοινωνικής, συναισθηματικής φύσεως είτε προβλήματα συμπεριφοράς.

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη της ομάδας του σχολείου μπορεί να περιλαμβάνουν:

Εσωτερικοί: Ειδικοί εκπαιδευτές (ψυχικής αποκατάστασης), ορθοπαιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί και διευθυντές των σχολείων.

Εξωτερικοί: Οδοντίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατρικό προσωπικό, οι γονείς / κηδεμόνες…

Να σημειωθεί ότι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης μπορεί να διαφέρουν για κάθε σχολική χρονιά. Η πολιτική εξειδικευμένων υπηρεσιών ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες κατά το σχολικό έτος.

Αναφορά στα εσωτερικά μέλη της ομάδας

Μετά από την επικοινωνία γονέα – δασκάλου, κάθε δάσκαλος μπορεί να συζητήσει τις δυσκολίες (σχολικές, κοινωνικές, ψυχικές ή συμπεριφοράς) ενός μαθητή με οποιοδήποτε εσωτερικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του σχολείου.

Μετά από αίτημα ενός δασκάλου ή της διεύθυνσης του σχολείου, κάθε εσωτερικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας μπορεί να κληθεί στην αίθουσα (χωρίς γονική συναίνεση) ως παρατηρητής για τη συλλογή πληροφοριών για κάθε παιδί με προβλήματα οποιουδήποτε είδους.

Οι ειδικοί εκπαιδευτές, οι ορθοπαιδαγωγοί και οι υπόλοιποι επαγγελματίες (όταν είναι διαθέσιμοι) καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών. Ένας δάσκαλος ή ένας ειδικός μπορεί να υποβάλει αίτηση για βοήθεια από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, έναν ορθοπαιδαγωγό ή άλλον διαθέσιμο ειδικό για να βοηθήσει ένα παιδί, είτε μέσα στην τάξη είτε έξω από αυτήν. Η παροχή βοήθειας από εξειδικευμένους παιδαγωγούς, ορθοπαιδαγωγούς και άλλες ειδικότητες που είναι διαθέσιμοι στο εσωτερικό απαιτεί την γραπτή συγκατάθεση των γονέων. Ένα έντυπο συγκατάθεσης θα αποστέλλεται στους γονείς / κηδεμόνες μέσω των παιδιών τους, προκειμένου να δώσουν τη συγκατάθεση τους για τα νέα μέτρα υποστήριξης. Το έντυπο συγκατάθεσης πρέπει να επιστρέφεται στο σχολείο.

Οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν με το δάσκαλο και τον δάσκαλο ειδικής αγωγής για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το παιδί τους ή να υποβάλουν αίτηση για να προγραμματιστεί μια επίσημη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν από μόνοι τους να υποβάλλουν αίτηση στην οποία να ζητούν είτε να τους δοθούν οι υπηρεσίες των ειδικών που είναι διαθέσιμες, είτε μια συνάντηση για να συμβουλευτούν τους ειδικούς, σε περίπτωση που παρατηρούν δυσκολίες ή νέες ανάγκες των παιδιών τους.

Βαθμολογίες

Όταν ένα παιδί έχει δυσκολίες που είναι μαθησιακής, κοινωνικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής φύσεως ή συμπεριφοράς για αρκετό χρονικό διάστημα, το σχολείο έχει το δικαίωμα να συστήσει την αξιολόγηση ενός ειδικού που αρμόζει στην περίπτωση (σχολική, ψυχολογική, ιατρική, νευροψυχολογική, κλπ…). Συνίσταται όλες οι συστάσεις που δίνονται από το σχολείο για κάθε αξιολόγηση ή μέτρο υποστήριξης να γίνονται σεβαστές και να πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό.

Εάν ένας γονέας / κηδεμόνας αρνείται να ακολουθήσει τις επίσημες συστάσεις του σχολείου, που προκύπτουν με την υποστήριξη μιας επαγγελματικής αξιολόγησης, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει ένα έντυπο απαλλάσσοντας το σχολείο από την ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν άμεσα από αυτή την απόφαση.

Όταν θεωρήσουμε ότι τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια ή την ανάπτυξη ενός παιδιού, τα άρθρα 39 και 39.1 του νόμου για την Προστασία των Νέων προβλέπουν ότι οι ειδικοί που εργάζονται με παιδιά και οι δάσκαλοι πρέπει υποχρεωτικά να ασκήσουν το καθήκον τους και να ειδοποιήσουν το DPJ.

Ο σκοπός μιας πολιτικής όσον αφορά τις σχολικές εκδρομές είναι να διευκολύνει το σχεδιασμό των εξόδων για το σχολικό έτος και να παρέχει ένα πλαίσιο ασφάλειας για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και στις μελλοντικές απαιτήσεις και προορίζονται για να τους προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών και ευελιξίας στο σχεδιασμό τους.

Ο σκοπός των εκδρομών :

Οι εκδρομές πρέπει :

 • να λειτουργούν συμπληρωματικά στο πρόγραμμα σπουδών
 • να αυξάνουν το επίπεδο κατανόησης του μαθητή
 • να εκπαιδεύουν τους νέους ώστε να διαμορφώνουν κατάλληλη συμπεριφορά για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, και να τους ψυχαγωγούν μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων για την ηλικία τους
 • να βοηθούν στην ανάπτυξη της γνώσης και της ευαισθησίας που αφορούν στις πολιτιστικές και ανθρωπιστικές πτυχές του περιβάλλοντος του μαθητή
 • να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος
 • να ενισχύουν όσα διδάσκονται μέσα στην τάξη
 • να εμπλουτίζουν τη σχέση δασκάλου / μαθητή

Οι γενικοί κανόνες που διέπουν τις σχολικές εκδρομές

Οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν ένα έντυπο με τίτλο «Γονική Άδεια» για κάθε εκδρομή. Το έντυπο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

 • το σκοπό της εκδρομής
 • το κόστος
 • την ώρα αναχώρησης και επιστροφής
 • την άδεια του γονέα και / ή κηδεμόνα

Η ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκδρομών

 • Η ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκδρομών
 • Το κουτί πρώτων βοηθειών που βρίσκεται στο λεωφορείο καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εκδρομή
 • Οι γονείς / επιβλέποντες θα είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, τα καθήκοντα, τα μέτρα ασφαλείας και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης πριν την εκδρομή (η ανάθεση στους γονείς μιας ομάδας παιδιών για τα οποία πρέπει να είναι υπεύθυνοι). Οι γονείς / επιβλέποντες δεν έχουν το δικαίωμα να φέρνουν παιδιά που δεν φοιτούν στο σχολείο.

Φάρμακα που πρέπει να φέρνετε κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών

Ο δάσκαλος θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο μαθητής έχει τα φάρμακα του ή ένα «Epi-Pen». Το EPI-PEN πρέπει να αποστέλλεται στο σχολείο σε ένα δοχείο όπου θα φαίνεται καθαρά το όνομα του μαθητή και του δασκάλου του καθώς και η δοσολογία που απαιτείται σύμφωνα με τη συνταγή του γιατρού.

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, παρέχοντας ένα ασφαλές σύστημα μεταφοράς στους μαθητές, τηρώντας τους κανονισμούς της κυβέρνησης.

Επιλεξιμότητα

Όλοι οι μαθητές από την προσχολική ηλικία μέχρι και την έκτη δημοτικού. Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί, οπότε διασταυρώστε με τη διεύθυνση του σχολείου.

Κοινές Ευθύνες

Το σχολείο θεωρεί ότι η ασφάλεια του μαθητή είναι υψίστης σημασίας και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη μεταφορά.

Ο γονέας / κηδεμόνας

Οι γονείς / κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του παιδιού από το σπίτι μέχρι και τη στάση του λεωφορείου.

Οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να είναι στην πόρτα, όταν το παιδί ανεβαίνει και κατεβαίνει από το λεωφορείο. Οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν μέχρι το παιδί να μπει στο σπίτι.

Οι γονείς / κηδεμόνες πρέπει να ενημερώσουν το σχολείο γραπτώς όταν ένας μαθητής δεν παίρνει το λεωφορείο, όπως έχει προγραμματιστεί.

Ο μαθητής

Οι μαθητές πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς (βλ. λεπτομερές έγγραφο που διανέμεται κατά την έναρξη του σχολικού έτους). Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρονται στο σχολείο.

Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τις αρχές, όπως είναι ο οδηγός του λεωφορείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του.

Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους συμμαθητές τους στο σχολικό λεωφορείο και να μην τους δημιουργούν προβλήματα.

Ο οδηγός του λεωφορείου

 • Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια όλων των επιβατών
 • Κατά την έξοδο από το λεωφορείο, ο οδηγός είναι υπεύθυνος έως ότου οι μαθητές φτάσουν στο πεζοδρόμιο και όχι για την είσοδο τους στο σπίτι
 • Κατά την παράδοση ενός παιδιού, ο οδηγός θα περιμένει 15 δευτερόλεπτα πριν φύγει
 • Κατά την παραλαβή των παιδιών, ο οδηγός αναγκάζεται να περιμένει έως ότου όλα τα παιδιά καθίσουν στα καθίσματα πριν ξεκινήσει το λεωφορείο
 • Ο οδηγός δεν πρέπει να φύγει απο το λεωφορείο έχοντας αναμμένη τη μηχανή όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα σε αυτό, εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη

Ο ανάδοχος του σχολικού λεωφορείου

 • Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους που έχουν οριστεί. Η παράδοση από πόρτα σε πόρτα δεν είναι εγγυημένη από την υπηρεσία μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακόμισης, η εταιρεία θα πρέπει να επανεξετάσει το συμβόλαιο. Η Εταιρεία Μεταφοράς μπορεί να αλλάξει το δρομολόγιο της κατά τη διάρκεια του έτους.


Οι διαχειριστές και οι εκπαιδευτικοί

 • Οι διαχειριστές του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τους μαθητές κατά την άφιξη και αναχώρηση των λεωφορείων στο σχολείο και στις εκδρομές .
Έλλειψη πειθαρχίας μέσα στο σχολικό λεωφορείο

Ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων του, μπορεί να αφαιρεθεί από ένα μαθητή το δικαίωμα να μεταφέρεται με το σχολικό ή μπορεί να ανασταλεί η μεταφορά αμέσως αν έχουν προηγηθεί σχετικές προειδοποιήσεις:

1η παράβαση: Προειδοποίηση από τη διεύθυνση του σχολείου.

2η παράβαση: Επιστολή προς τους γονείς / κηδεμόνες με την ανακοίνωση της αναστολής.

3η παράβαση: Αναστολή των προνομίων μεταφοράς (1-5 ημέρες).

4η παράβαση : Αναστολή των προνομίων μεταφοράς (5 ή περισσότερες ημέρες).

Κανονισμοί σχολικής μεταφοράς

 • Να είστε έτοιμοι και να περιμένετε στο πεζοδρόμιο το πρωί
 • Να είστε έτοιμοι και να περιμένετε στο πεζοδρόμιο το πρωί
 • Να κάθεστε στη θέση σας, το συντομότερο δυνατό και με προσοχή
 • Να σέβεστε την αναλογία τρεις μαθητές ανά κάθισμα
 • Όταν κάθεστε στο λεωφορείο, να είστε στραμμένοι προς το μπροστινό μέρος του λεωφορείου
 • Να τοποθετείτε πάντα τις σχολικές τσάντες στο πάτωμα μπροστά σας
 • Να μην ενοχλείτε ή αποσπάτε την προσοχή του οδηγού του λεωφορείου ή των επιβατών
 • Να μην ανοίγετε το παράθυρο χωρίς άδεια
 • Τα παράθυρα δεν πρέπει να είναι ποτέ ανοιχτά πάνω από δύο επίπεδα
 • Ποτέ μην βγάζετε το κεφάλι ή τα χέρια σας έξω από τα παράθυρα
 • Να παραμένετε καθιστοί καθ’ όλη τη διάρκεια που βρίσκεστε στο σχολικό λεωφορείο
 • Να είστε πάντα σε εγρήγορση και έτοιμοι να κατεβείτε εκεί που σας υποδεικνύεται
 • Απαγορεύεται να βρίζετε μέσα στο λεωφορείο
 • Απαγορεύεται να βγάζετε τα βιβλία, τα στυλό ή τα μολύβια σας από τις σχολικές σας τσάντες
 • Απαγορεύεται να τρώτε, να πίνετε ή να μασάτε τσίχλα μέσα στο λεωφορείο
 • Η εταιρεία μεταφορών και ο οδηγός του λεωφορείου δεν είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας αντικείμενα που χάνονται
 • Η υπηρεσία σχολικών λεωφορείων είναι διαθέσιμη σε διευθύνσεις που είναι πλήρως προσβάσιμες για ένα λεωφορείο 72-επιβατών όταν ο καιρός το επιτρέπει
 • Η εταιρεία μεταφορών και ο οδηγός του λεωφορείου δεν είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά μετά την κάθοδο τους από το λεωφορείο το απόγευμα
 • Οι υπεύθυνοι για τη σχολική μεταφορά πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης ή του προορισμού του παιδιού. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται μόνο εάν ο νέος προορισμός είναι εντός της ενδεδειγμένης περιοχής που κινείται το λεωφορείο.
 • Δε θα δεχτούμε αλλαγή της διεύθυνσης ή του προορισμού του παιδιού κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του σχολικού έτους.
 • Η μεταφορά δεν είναι εγγυημένη αν μετακομίσετε.
 • Η υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα δεν είναι εγγυημένη, αυτό είναι ένα προνόμιο που παρέχεται από G & Ν Transport.

Εισβολή στο σχολείο

Τα ακόλουθα μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ρυθμιστικό πλαίσιο και έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού σε περίπτωση εισβολής στο σχολείο. Κανονικά το διοικητικό και το προσωπικό υποστήριξης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι πόρτες εξόδου είναι κλειδωμένες σε όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Μια κύρια είσοδος πρέπει να ορίζεται για το κοινό και αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται, είτε άμεσα είτε μέσω κάμερας παρακολούθησης από τον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης ή τον διευθυντή. Η κύρια είσοδος λειτουργεί ως ένα πρώτο φίλτρο του κοινού που επισκέπτεται το σχολείο και ως είσοδος του προσωπικού. Όποιος περνά από την είσοδο θα πρέπει να αναφέρει αμέσως την παρουσία του στο γραφείο της διοίκησης.

Μόλις ο διοικητικός βοηθός, ο διευθυντής ή ένας μέλος του προσωπικού υποπτεύεται ότι κάποιος έχει εισέλθει ή προσπαθεί να εισέλθει στο σχολείο χωρίς άδεια, οι ακόλουθες ενέργειες θα πρέπει να εκτελεστούν :

 • Το προσωπικό του γραφείου πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους υπόλοιπους στο σχολείο, μέσω της ενδοεπικοινωνίας ότι κάποιος έχει εισβάλλει στο σχολείο, ξεκινώντας τη διαδικασία του κλειδώματος για έκτακτη ανάγκη.
 • Το προσωπικό του γραφείου πρέπει να καλέσει αμέσως την αστυνομία, καλώντας το 911.
 • Μετά τη λήψη του μηνύματος, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκκενώσουν τους διαδρόμους και να οχυρωθούν μέσα στην τάξη τους ή σε άλλο δωμάτιο, κλειδώνοντας την πόρτα ή τοποθετώντας ένα έπιπλο πίσω από την πόρτα, έτσι ώστε να εμποδίζει όσο είναι δυνατόν τον εισβολέα.
 • Όλοι πρέπει να παραμείνουν ήρεμοι, ήσυχοι και να ξαπλώσουν μακριά από την πόρτα.
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται δυνατόν και προτιμότερο, μια προσπάθεια εκκένωσης μπορεί να γίνει ώστε να απομακρυνθούν οι μαθητές και το προσωπικό του κτιρίου.
 • Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι στη δόνηση και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία.
 • Αν ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιηθεί, κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει να εκκενώσει το κτίριο παρά μόνο αν υπάρχει μυρωδιά καπνού.
 • Εάν ένα άτομο συναντήσει τον εισβολέα, θα πρέπει να κάνει ακριβώς ό, τι ζητάει, μην τρέξετε εκτός και εάν ο εισβολέας είναι έξαλλος.
 • Όλοι πρέπει να παραμείνουν στις τάξεις τους, έως ότου οι αρχές ειδοποιήσουν για το τέλος του συναγερμού.
 • Οι παραπάνω διαδικασίες θα τίθενται σε εφαρμογή σε τακτική βάση, με ασκήσεις προσομοίωσης.

Αυτή η πολιτική ισχύει για το σύνολο του σχολείου, τους μαθητές και το προσωπικό.

Οι περισσότερες από αυτές τις απειλές έχει αποδειχθεί ότι είναι φάρσες, αλλά δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εξαρχής.

Το άτομο που λαμβάνει την κλήση ή την απειλή πρέπει:

 • Να διατηρήσει την ψυχραιμία του
 • Να συγκεντρώστε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί
 • Να γράψει τις ακριβείς λέξεις
 • Να σημειώστε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το άτομο : το φύλο, την ηλικία, την προφορά, κλπ..
 • Να ειδοποιήσει αμέσως τον διευθυντή.

Γενικά η αστυνομία δεν μπαίνει στο σχολείο. Μετά από διαβούλευση με την αστυνομία ή το προσωπικό, ο διευθυντής και η γραμματέας θα ψάξουν μέσα στο σχολείο για να εντοπίσουν ο,τιδήποτε ύποπτο και να ενημερώσουν την αστυνομία. Η αστυνομία θα ψάξει κυρίως έξω από το κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Το σχολείο θα εκκενωθεί αν και μόνο αν η αστυνομία δώσει εντολή εκκένωσης. Σε περίπτωση εκκένωσης, ένα κοντινό σχολείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό καταφύγιο.

Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να απαγορεύσει την παρενόχληση ή τον εκφοβισμό οποιουδήποτε ατόμου λόγω της φυλής, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της εθνικότητας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, των πολιτικών πεποιθήσεων, της εμφάνισης, της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης. Αυτή η πολιτική ισχύει για τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους και το προσωπικό υποστήριξης.

Η παρενόχληση μπορεί να είναι η επανάληψη λέξεων, ενεργειών ή χειρονομιών με υποτιμητικό ή κακόβουλο χαρακτήρα που αφορά σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων και περιλαμβάνει και τη διαδικτυακή παρενόχληση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η συμπεριφορά φαίνεται να βλάπτει την αξιοπρέπεια του ατόμου, τη σωματική και την ψυχική του ακεραιότητα. Η εν λόγω συμπεριφορά δεν χρειάζεται να είναι εσκεμμένη για να χαρακτηριστεί ως παρενόχληση. Μπορεί να συμβεί εντός ή εκτός σχολείου ή σε κάποια δραστηριότητα που οργανώνεται από το σχολείο.

Η παρενόχληση δεν θα είναι ανεκτή μέσα στο πλαίσιο του σχολείου. Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα.

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα δικαιώματα αυτών που εκφράζουν ένα παράπονο, καθώς και των εμπλεκομένων για κάθε περίπτωση που έχει υποπέσει στην αντίληψή του σχολείου. Η πολιτική αυτή απαιτεί εμπιστευτικότητα τόσο όσον αφορά την ταυτότητα και των δύο εμπλεκομένων μερών, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η καταγγελία αλλά και κάθε μέτρου που λαμβάνεται για την διευθέτηση του ζητήματος.

Το σχολείο ως εκ τούτου εμμέσως επιβεβαιώνει ότι η ευγένεια, η ανοχή και η παιδεία είναι οι καλύτεροι τρόποι για να αποφευχθούν οι διαφορές αυτού του είδους.

Οποιοσδήποτε θεωρεί τον εαυτό του θύμα παρενόχλησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό αμέσως.

Διαδικασία:

 • Αν σας έχουν παρενοχλήσει ή εκφοβίσει:

α) Αν το κρίνετε εκ των προτέρων, κάνετε φανερό σε αυτόν που σας συμπεριφέρεται έτσι ότι η συμπεριφορά του είναι ανεπιθύμητη και ζητήστε του να σταματήσει.

β) Σημειώστε τις σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν το συμβάν: την ημερομηνίες, πόσες φορές επαναλήφθηκε, την ώρα, τον τόπο, τους μάρτυρες, τις ενέργειες του ατόμου και την αντίδρασή σας. Δεν είναι απαραίτητο να καταγράψετε τα πάντα, αλλά η πιστή αφήγηση των γεγονότων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη.

γ) Εάν δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε άμεσα το δράστη, ή αν αυτή η προσέγγιση δεν οδηγεί σε τίποτα, τότε θα πρέπει να διαμαρτυρηθείτε στο δάσκαλο σας.

 • Η επεξεργασία της καταγγελίας:

α) Μετά την καταγγελία που γίνεται στο δάσκαλο, τρία σενάρια είναι πιθανά:

i) Ο δάσκαλος μπορεί να εκτιμήσει ότι η συμπεριφορά δεν είναι πραγματικά παρενόχληση και να μη δώσει συνέχεια.

ii) Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγέλλων είναι ανικανοποίητος με την αντίδραση του δασκάλου και μπορεί να πάει κατευθείαν στο διευθυντή.

iii) Ο καταγγέλλων και ο δάσκαλος μπορούν να συμφωνήσουν ότι πρόκειται πράγματι για παρενόχληση ή εκφοβισμό και ότι αυτή η συμπεριφορά θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτόν που τη διαπράττει. Ο δάσκαλος θα καθορίσει τον τρόπο που θα διευθετηθεί το ζήτημα.

iv) Εάν ο καταγγέλλων και ο δάσκαλος συμφωνούν ότι αυτός που προκάλεσε την παρενόχληση ή τον εκφοβισμό είναι ο διευθυντής του σχολείου, το πρόβλημα θα πρέπει να φτάσει εμπιστευτικά στον Γενικό Διευθυντή.

β) Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, η κατάσταση θα πρέπει να ανατεθεί στον διευθυντή, ο οποίος θα συναντηθεί ξεχωριστά με τα εμπλεκόμενα μέλη και θα αναθεωρήσει τη διαδικασία επίλυσης που εφαρμόστηκε από το δάσκαλο. Ο διευθυντής θα εξετάσει τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της καταγγελλόμενης πράξης. Εάν ο διευθυντής διαπιστώσει ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν μπορεί αποδειχθεί, θα διατυπώσει την κρίση του σε μια γραπτή έκθεση που θα διαβιβαστεί στον θεωρούμενο καταγγελλόμενο και τον καταγγέλλοντα μαζί με ένα αντίγραφο που θα φυλαχθεί στο φάκελο του καταγγέλλοντα. Εάν η καταγγελία φαίνεται να είναι δικαιολογημένη, ο διευθυντής καθορίζει την κατάλληλη δράση που θα αναλάβει. Οι ενέργειες που ο διευθυντής μπορεί να υλοποιήσει, αλλά δεν αποκλείει και άλλες επιλογές, περιλαμβάνει αναφορά σε έναν γιατρό ή έναν ψυχολόγο, την προσωρινή αποβολή, μια δοκιμαστική περίοδο, την οριστική αποβολή.

γ) Ανεξάρτητα από την έκβαση της εν λόγω καταγγελίας γίνεται καλή τη πίστη, ο καταγγέλλων, όπως και οποιοσδήποτε παρέχει πληροφορίες για την υπόθεση θα προστατεύονται από κάθε μορφής αντιποίνων από το προσωπικό ή τους μαθητές.

δ) Επειδή οι καταγγελίες της παρενόχλησης ή του εκφοβισμού θα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, οι κακόβουλες ή αβάσιμες καταγγελίες μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικά μέτρα κατά του προσώπου που παραπονέθηκε.