Εγγραφές / Αιτήσεις

Στα έντυπα των εγγραφών φαίνονται καθαρά οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να γίνουν οι εγγραφές στο σχολείο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών, οι προθεσμίες πρέπει να τηρούνται. Ανατρέξτε στο έντυπο των εγγραφών για τους τρόπους πληρωμής καθώς και τις προθεσμίες.

Οι αιτήσεις των οποίων τα δίδακτρα δεν έχουν καταβληθεί θα επιστρέφονται στον αποστολέα. Οι οικονομικοί διακανονισμοί θα διευθετούνται με τους γονείς. Οι καινούριοι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επιτρέψουν στις αρχές του σχολείου να έχουν πρόσβαση στο σχολικό τους φάκελο και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Επιμέλεια και Συνέπεια

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα πρόσβασης σε μια ποιοτική εκπαίδευση. Η φοίτηση είναι απαραίτητη και ακόμα και μία απουσία έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σχολική πρόοδο του μαθητή. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν επαναλαμβανόμενες και μη δικαιολογημένες απουσίες, οι γονείς θα ειδοποιηθούν για μια συνάντηση.

Οι μαθητές θα πρέπει να φτάνουν στην ώρα τους για το μάθημα. Όσοι καθυστερούν θα πρέπει να παρουσιάζονται στο γραφείο της διεύθυνσης προκειμένου να δικαιολογήσουν την αργοπορία τους. Σας συστήνουμε να κανονίζετε τις επισκέψεις στον γιατρό ή στον οδοντίατρο εκτός των σχολικών ωρών ή τις μέρες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής χρειάζεται να φύγει πριν από το τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να υπογράφεται από τον κηδεμόνα γραπτή αίτηση στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα αναχώρησης, και να υποβάλλεται στο δάσκαλο, στην γραμματεία ή στη διεύθυνση. Ο/η γραμματέας του σχολείου μπορεί να καλέσει για να του γνωστοποιηθεί ο λόγος για την απουσία του μαθητή. Το σχολείο μπορεί να ζητήσει ένα ιατρικό σημείωμα προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία κατά τη διάρκεια ενός διαγωνίσματος. Ούτε η διοίκηση, ούτε ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τις εξετάσεις για τις αδικαιολόγητες απουσίες. Οι διακοπές δεν αποτελούν βάσιμη δικαιολογία.

Αναμένεται ότι οι μαθητές θα είναι συνεπείς το πρωί, καθώς και για τα μαθήματα, καθώς και για όλες τις άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από το σχολείο. Εάν η φοίτηση στο σχολείο δεν θεωρείται επαρκής, η διεύθυνση θα ενημερώνει τους γονείς τους και μαζί τους θα καθορίσει τα μέτρα που μπορούν να λάβουν.

Άφιξη

Όταν χτυπάει το κουδούνι, οι μαθητές πρέπει να συγκεντρώνονται σιωπηλά στην αυλή του σχολείου για να εισέρχονται στις αίθουσες τους ανάλογα με το τμήμα τους. Η φύλαξη των μαθητών αρχίζει μόνο δέκα (10) λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οπότε δεν υπάρχει καμία φύλαξη πριν από αυτή την ώρα. Για λόγους ασφαλείας, οι μαθητές δεν μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο πριν από την έναρξη του κανονικού προγράμματος.

Η ακρίβεια είναι απαραίτητη στο σχολείο μας. Οι καθυστερήσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τους μαθητές και την τάξη. Οι αργοπορημένοι λαμβάνουν ένα γράμμα που απευθύνεται στον γονέα, ενώ αντίγραφο κρατείται στον ατομικό φάκελο του μαθητή.

Αναχώρηση

Στο τέλος των μαθημάτων, οι μαθητές επιτηρούνται μέχρι την αναχώρηση των σχολικών λεωφορείων. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν το σχολείο γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στη μεταφορά του παιδιού τους (π.χ., τα δρομολόγια σχολικών λεωφορείων, για το πρόσωπο που έχει την άδεια να πάρει τον μαθητή ή το μέσο μεταφοράς).

Ωράριο του Σχολείου

Το σχολικό ωράριο θα αναγράφεται στο σημειωματάριο κάθε μαθητή. Οι μαθητές και οι γονείς δεν μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο μετά το τέλος του μαθήματος για την ανεύρεση πραγμάτων που έχουν ξεχάσει στο εσωτερικό του σχολείου. Μόνο οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων, δεδομένου ότι η επίβλεψη θα είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων.

Ασφάλεια στο χώρο στάθμευσης

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στο χώρο στάθμευσης του σχολείου, οι μαθητές δεν πρέπει να είναι ποτέ μόνοι τους ή χωρίς επιτήρηση. Επιπλέον, απαγορεύεται να παρεμποδίσετε τα αυτοκίνητα, δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς επίσης και να εισέλθετε ή να εξέλθετε από το χώρο στάθμευσης όταν οι μαθητές επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από τα σχολικά λεωφορεία. Στο τέλος της ημέρας, οι γονείς πρέπει να αποχωρήσουν αμέσως. Η αυλή του σχολείου είναι για τους μαθητές ημερήσιας φροντίδας.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και του μεσημεριανού γεύματος

Μόνο ο εξοπλισμός και τα αντικείμενα του σχολείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο προαύλιο, μόνο με τη ρητή άδεια του δασκάλου και του διευθυντή. Οι υπεύθυνοι για τις μπάλες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους την μπάλα πριν και μετά το διάλειμμα. Δεν θα πρέπει να κλωτσήσουμε την μπάλα, να την ρίξουμε ή να την κάνουμε να αναπηδήσει στο έδαφος αφότου χτυπήσει το κουδούνι. Οι μαθητές πρέπει να παραμείνουν στο χώρο του παιχνιδιού και να μην φύγουν από αυτόν για να πιάσουν μια μπάλα που πηγαίνει πάνω από το φράχτη. Ο επιστάτης της αυλής του σχολείου θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με την απώλεια της μπάλας.

Ασκήσεις Πυρασφάλειας

Οι ασκήσεις εκκένωσης πραγματοποιούνται τακτικά χωρίς προειδοποίηση, όπως απαιτείται από την πυροσβεστική υπηρεσία για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ομαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο.

Τηλεφωνικά μηνύματα

Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του γραφείου σε περίπτωση ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο με την άδεια του προσωπικού του γραφείου ή του δασκάλου της τάξης. Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων κινητών συσκευών από τους μαθητές απαγορεύεται.

Η Πολιτική της Βιβλιοθήκης

Ο χρόνος που περνά ο μαθητής στη βιβλιοθήκη είναι μέρος του σχολικού προγράμματος. Θέτοντας ως αρχή τον σεβασμό προς τους άλλους, το σχολείο ζητά από κάθε μαθητή να είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του υλικού που έχει δανειστεί, αυτή να γίνεται έγκαιρα και το υλικό να είναι σε καλή κατάσταση. Θα υπάρχει μικρή χρέωση για τα βιβλία που επιστρέφονται αργοπορημένα.

Για κάθε βιβλίο που επιστρέφεται με καθυστέρηση, χάνεται ή καταστρέφεται θα λαμβάνετε μια επιστολή στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση, οι παροχές της βιβλιοθήκης θα αναστέλλονται έως ότου το βιβλίο επιστραφεί ή πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή του.

Πολιτική γεύματος

  • Το γρήγορο φαγητό (fast food) δεν επιτρέπεται στο σχολείο.
  • Σοκολάτα και γλυκά δεν επιτρέπονται.
  • Όλα τα είδη ξηρών καρπών απαγορεύονται αυστηρά.

Σύλλογος Γονέων

Μια επιτροπή αποτελούμενη από 25 γονείς εκπροσωπεί κάθε παράρτημα του Σχολείου Σωκράτης. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ή λίγο πριν το τέλος αυτής, ο διευθυντής του σχολείου συγκαλεί γενική συνέλευση των γονέων και τους ενημερώνει για τις αρμοδιότητες του συλλόγου τους, διεξάγοντας εκλογές που οδηγούν στην εκλογή του Προέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και των μελών του. Η αρμοδιότητα της επιτροπής των γονέων είναι να εμπλουτίσουν τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών, καθώς και το φυσικό περιβάλλον του σχολείου. Οι συνελεύσεις πραγματοποιουνταί μία φορά το μήνα, ή ανάλογα με τις ανάγκες, και σε αυτές έχουν πρόσβαση όλοι οι γονείς.

Γονείς Εθελοντές και Επισκέπτες

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης καλωσορίζει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη βοήθεια όλων των γονέων. Πιστεύει ακράδαντα ότι «απαιτείται η συμμετοχή μιας οικογένειας για να μεγαλώσει ένα παιδί”. Οι γονείς που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές παρακαλούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων το διευθυντή του σχολείου ή κάποιον εκπαιδευτικό πριν εισέλθουν στο χώρο του σχολείου για να βοηθήσουν. Οι εθελοντές καλούνται να υπογράψουν και να φέρουν κατάλληλη ταυτοποίηση, βάσει του σχολικού κανονισμού. Θα πρέπει επίσης να σέβονται την ιδιωτική ζωή όλων των μαθητών και να ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου. Η ζωή των παιδιών εμπλουτίζεται με τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος. Οι εθελοντές που δε σέβονται τις πολιτικές και τους κανονισμούς του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης μπορούν να κοιτάξουν τα δικαιώματά των ανακληθέντων εθελοντών.

Αντικείμενα Απολεσθέντα / Ευρεθέντα

Σε κάθε σχολείο ορίζεται κάποιος χώρος όπου μπορείτε να αφήνετε τα αντικείμενα που βρίσκετε και όπου μπορείτε να βρείτε τα αντικείμενα που χάσατε. Ζητείται από τους γονείς να ελέγχουν συχνά σ’ αυτό το χώρο προκειμένου να βρίσκουν αντικείμενα που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Τα αντικείμενα που δεν αναζητούνται, θα διανέμονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή οικογένειες που έχουν ανάγκη στο τέλος του σχολικού έτους. Προτείνεται να ελέγχετε κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων / καθηγητών.

Όσα αντικείμενα φέρνετε στο σχολείο θα πρέπει να φέρουν το όνομα του μαθητή. Αν κάποιο χαμένο αντικείμενο βρεθεί, τότε θα το παραλαμβάνετε από το γραφείο του σχολείου.

Κλείσιμο των σχολείων

Σε περίπτωση καταιγίδας, ενημερωθείτε είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση σχετικά με το κλείσιμο των σχολείων. Μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών θα σας σταλεί στην αρχή του σχολικού έτους.

Πολιτική σχετικά με τις εργασίες στο σπίτι

Ο πρωταρχικός σκοπός της εργασίας στο σπίτι είναι να ενισχύσει τη μάθηση. Επίσης συμβάλλει στην εμπέδωση και εμβάθυνση των δεξιοτήτων που διδάχθηκαν στην τάξη. Οι εργασίες επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να επικεντρώνονται περισσότερο στο περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές διδάσκονται τις έννοιες της πρωτοβουλίας, της ανεξαρτησίας, της υπευθυνότητας και τη μεθοδολογία της μελέτης. Οι εργασίες αποσκοπούν στην εφαρμογή ή στην προσαρμογή της εμπειρίας στην τάξη. Είναι λοιπόν σχεδιασμένες και στοχεύουν στο να συνδέονται με τις γνώσεις, δεξιότητες και προσδοκίες του προγράμματος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.

Μια σημαντική πτυχή της κατ ‘οίκον εργασίας είναι ότι δημιουργούν μια σύνδεση μεταξύ σπιτιού και σχολείου, παρέχοντας στους γονείς πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες που διδάσκονται στην τάξη. Δίνουν επίσης την ευκαιρία σ τους γονείς να αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής του παιδιού τους και να ενισχύσουν τη συνεργασία γονέων / σχολείου.

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να τιμωρήσει κάθε μαθητή, ο οποίος δεν κάνει την εργασία του.

Σχέσεις με το σχολείο

  • Οι γονείς θα ενημερώνονται για τη σχολική ζωή μέσω αλληλογραφίας που θα παραδίδεται στον μαθητή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Το σχολείο παρακαλεί τους γονείς να αφήνουν μηνύματα για τα παιδιά τους μέσω της γραμματείας μόνο σε περίπτωση ανάγκης.
  • Σε περίπτωση απουσίας, οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν το σχολείο κατά την πρώτη διδακτική ώρα.
  • Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ημερολόγιο ως μέσο για την επικοινωνία.
  • Άλλες χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σχολείου:www.socdem.org.