05
Φεβ
2016

Το σχολεἰο Σωκράτης V γιορτάζει τους Τρεις Ιἐραρχες

Ο Pater Ziss ήρθε να μιλήσει με τα παιδιά της γιορτής των 3 Ιεραρχών