Πίνακας Διδάκτρων

Επισυνάψτε στο έντυπο εγγραφής τέσσερις (4) επιταγές (για να εξασφαλιστεί η προτεραιότητα του παιδιού σας) υπόψη της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ “Σχολείο Σωκράτης» στις οποίες να φαίνονται καθαρά τα ποσά και οι ημερομηνίες, το όνομα του παιδιού ή των παιδιών σας όπως και μια επιταγή υπόψη της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ για την ένταξη σας ως μέλους της Κοινότητας. Μετά την παραλαβή πέντε (5) επιταγών, η εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο Σωκράτης θα γίνεται αποδεκτή.

Σημειώστε ότι:

  • Τα δίδακτρα καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
  • Οι οικογένειες που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στο σχολείο μας επωφελούνται από μια έκπτωση στα δίδακτρα. ια περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τη διοίκηση του σχολείου.
  • Οι εξωσχολικές δραστηριότητες και άλλες συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών δεν περιλαμβάνονται στα δίδακτρα.
  • Για να δείτε έναν πίνακα των εσόδων και εξόδων του σχολείου μας, κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την διοίκηση του σχολείου.