Δίδακτρα

  • $200 Τέλη εγγραφής και επανεγγραφής, μη επιστρεπτέα
  • $5.450 – Προσχολική ηλικία, (4 ετών)
  • $4.150 – Νηπιαγωγείο, 5 ετών – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • $5.150 – Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταφορά στο σχολείο

  • $1.200 – μόνο πρωί
  • $1.200 – Μόνο απόγευμα
  • $1.800 – Πρωί και απόγευμα

Εξωσχολικά προγράμματα (πρωινά και απογευματινά)

  • $1.100 – Πρωινά προγράμματα
  • $2.300 – Πρωινά και απογευματινά προγράμματα
  • $2.300 – Απογευματινά προγράμματα