Κώδικας συμπεριφοράς των μαθητών: κανονισμοί και προσδοκίες

Κατευθυντήρια γραμμή

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης, οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές και το υπόλοιπο προσωπικό που αντιπροσωπεύουν το CHGM έχουν δεσμευτεί στη διατήρηση ενός σχολικού περιβάλλοντος που είναι ανοιχτό στη μάθηση, καλλιεργεί το αίσθημα της κοινότητας και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ακεραιότητας και ευθύνης. Το σχολείο προωθεί την αξία του αυτοσεβασμού, του σεβασμού προς τους άλλους και της ποικιλομορφία του περιβάλλοντός μας. Επίσης θεωρεί ότι η πειθαρχία είναι σημαντική όταν αυτή έχει τη μορφή της αυτοπειθαρχίας και υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, των γονέων και της σχολικής κοινότητας. Επιπλέον η αίσθηση της ευθύνης τόσο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους που καλείται να αναπτύξει κάθε μαθητής, συμβάλλει στην ανάπτυξη του δυναμικού του σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό, συναισθηματικό αλλά και φυσικό επίπεδο.

Ο κώδικας αυτός θέτει ως στόχο την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και της αυτονομίας του καθενός. Οι μαθητές επωφελούνται από την ενεργή και ουσιαστική τους συμμετοχή στις δραστηριότητες του σχολείου και την τήρηση κοινών κανόνων λογικής που διέπουν τη ζωή και την εργασία στην κοινότητά μας. Για το σκοπό αυτό, το Σχολείο επιδοκιμάζει την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, την ευγένεια και την ασφάλεια για όλους στην κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού και του σεβασμού προς τους άλλους τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και στο σχολείο. Οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν το αίσθημα της ευθύνης και ως εκ τούτου την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και της αυτονομίας.

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης νιώθει τιμή που περνάει στους μαθητές της υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς και πίστης προς την ακαδημαϊκή προσπάθεια.

Η πολιτική της πειθαρχίας στο σχολείο βασίζεται στις εξής αρχές :

 • Προσωπική ελευθερία που διέπεται από την ευθύνη για το σεβασμό της ελευθερίας των άλλων
 • Οι κανονισμοί και οι πολιτικές υπάρχουν προκειμένου να καλλιεργηθεί το αίσθημα της ευθύνης και να διασφαλιστεί ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός προς τους άλλους
 • Οι κανονισμοί διευκολύνουν την καθημερινή μαθητική ζωή και βοηθούν στη διατήρηση ενός ευχάριστου, ασφαλούς και φιλόξενου σχολικού περιβάλλοντος

Σχολική επιτυχία

Για να πετύχουν στο σχολείο, οι μαθητές πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής. Παράδοση των εργασιών στην ώρα τους, να έχουν όλα όσα χρειάζονται για τη σχολική εργασία και να δείχνουν συνεχή προσοχή είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία.

Σχολικές κυρώσεις

 • Μην παραδίδετε μια εργασία καθυστερημένα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και μπορεί να οδηγήσει ως εκ τούτου σε πτώση της βαθμολογίας. Αν η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται, οι γονείς θα πρέπει να ειδοποιηθούν, αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πρόσθετες κυρώσεις.
 • Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των εργασιών μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μονάδων.
 • Η αντιγραφή και η λογοκλοπή οδηγούν σε μηδενισμό της εργασίας και ενδεχομένως και σε άλλες κυρώσεις.

Γενικές Κυρώσεις

Το Σχολείο παροτρύνει τους μαθητές να συμπεριφέρονται πάντοτε με ευγένεια, ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους συνομηλίκους τους μέσω του Διαδικτύου και κατά πρόσωπο. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφορά, είτε στο σχολείο είτε στις εξόδους και στα σχολικά λεωφορεία, οι μαθητές θα πρέπει να τιμωρούνται.

Γραπτές προειδοποιήσεις

Τέτοιες ειδοποιήσεις που αφορούν στις παραβιάσεις των κανόνων του σχολείου και / ή τα σχολικά λεωφορεία θα δίνονται από τους εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Τιμωρίες

Οι τιμωρίες επιβάλλονται από τους δασκάλους ή τη Διεύθυνση σύμφωνα με την κρίση τους, μετά από επανειλημμένα πειθαρχικά παραπτώματα ή επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Αυτές οι τιμωρίες διαρκούν μία ώρα και ισχύουν μετά τις ώρες του σχολείου.

Προσωρινή / οριστική αποβολή

Σε ακραίες περιπτώσεις, ένας μαθητής μπορεί να αποβληθεί από το σχολείο είτε προσωρινά είτε οριστικά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι λόγοι για τις εν λόγω κυρώσεις περιλαμβάνουν:

 • Σοβαρά ή χρόνια παραπτώματα
 • Σχολική ανεντιμότητα
 • Κλοπή
 • Παρενόχληση και εκφοβισμός
 • Βία (σωματική και λεκτική)

Πολιτική σε περίπτωση που ο μαθητής απουσιάζει από ένα διαγώνισμα

Ως μέλος του σχολείου, ένας μαθητής ο οποίος χάνει ένα διαγώνισμα πρέπει υποχρεωτικά να εξεταστεί όταν επιστρέψει στο σχολείο (η ημερομηνία της εξέτασης καθορίζεται από τον διδάσκοντα). Εάν η απουσία αυτή δεν είναι δικαιολογημένη, είναι στη δικαιοδοσία του δασκάλου να δεχθεί να εξετάσει τον μαθητή ή να απαιτήσει ιατρικό σημείωμα.

Πνευματική εντιμότητα και λογοκλοπή

Ως μέλος του σχολείου, ο μαθητής πρέπει να επιδείξει συμπεριφορά που διέπεται από ειλικρίνεια και καλή πίστη. Η εξαπάτηση και η λογοκλοπή είναι μια μορφή ανεντιμότητας, και εξ ορισμού, είναι απαράδεκτα σε κάθε περίπτωση. Ένα τέτοιο παράπτωμα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τη μαθησιακή διαδικασία και αντιτίθεται στον ίδιο τον σκοπό του σχολείου.

Η χρήση του υπολογιστή στο σχολείο

Το σχολείο έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε ένα εργαστήριο για τους μαθητές και το προσωπικό μόνο. Η πρόσβαση σε υπολογιστή αποτελεί προνόμιο και οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες. Ακατάλληλη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση αυτού του προνομίου και σε άλλες κυρώσεις.

Μικρή υπενθύμιση των κατευθυντήριων γραμμών:

 • Η χρήση του υπολογιστή εξυπηρετεί κυρίως στις σχολικές εργασίες.
 • Οι μαθητές δεν μπορούν να κατεβάσουν ή να εγκαταστήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων και των παιχνιδιών και το MSN Messenger).
 • Η χρήση του εκτυπωτή περιορίζεται για τις σχολικές εργασίες.

Οδηγίες για τη χρήση του Διαδικτύου

Η χρήση του Διαδικτύου δεν είναι δικαίωμα αλλά προνόμιο. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης συνιστά οι μαθητές και οι γονείς να συμβουλευτούν την ακόλουθη ιστοσελίδα της κυβέρνησης, για την καθοδήγηση τους στη χρήση του διαδικτύου: http://www.healthycanadians.gc.ca/init/kids-enfants/internet /cig-gci/index-eng.php. Επιπλέον, το Σχολείο προτείνει τον ακόλουθο κώδικα δεοντολογίας σε όλους τους μαθητές όταν αυτοί χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εκτός του σχολείου:

 • Πάντα να σέβονται τους άλλους και τον εαυτό τους.
 • Ποτέ να μην δίνουν προσωπικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του ονόματός τους, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου τους).
 • Κατά την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο, να θυμάστε ότι είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις σας.
 • Μετά από μια ηλεκτρονική συνομιλία, ποτέ να μη συμφωνήσετε να συναντήσετε κάποιον από κοντά χωρίς να συζητήσετε πρώτα με τους γονείς σας.
 • Ποτέ μην επισκέπτεστε τις απαγορευμένες ιστοσελίδες.
 • Ποτέ μην πάτε σε μια νέα υπηρεσία που συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες χωρίς την άδεια από τους γονείς σας.
 • Ποτέ μη δίνετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας χωρίς την άδεια από τους γονείς σας.
 • Μην ξεχνάτε ότι οι ξένοι μπορούν να βρουν τη διεύθυνσή σας μέσω των κοινωνικών δικτύων ή chat sites (π.χ. Facebook, Twitter, MSN, κλπ.)
 • Μη θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Διαδικτύου είναι πάντα ακριβείς.

Τα δικαιώματα και οι ευθύνες των μαθητών

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα σχολικό περιβάλλον που ευνοεί μια ισορροπημένη και ποιοτική εκπαίδευση, το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση των μαθητών με βάση τις ακόλουθες σχολικές απαιτήσεις:

 • Σεβασμό για την εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου
 • Σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς, τους άλλους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου και για τον ίδιο
 • Σεβασμό για το περιβάλλον και τη σχολική περιουσία
 • Συμμόρφωση με τον ενδυματολογικό κώδικα του σχολείου
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τους κανόνες ασφαλείας στα σχολικά λεωφορεία
 • Σεβασμό προς τη σχολική κοινότητα, ως εκπρόσωπος του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης
 • Συμμόρφωση με την πολιτική του σχολείου

Οι συνέπειες και το πρωτόκολλο για τους μαθητές που δεν τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας.
Για τους μαθητές που δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας, θα υπάρξουν συνέπειες. Για παραπτώματα που επαναλαμβάνονται και σε σοβαρές περιπτώσεις:

 • Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί θα ασκούν την επαγγελματική τους κρίση. Θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν σχετικά με την κατάλληλη ποινή.
 • Οι μαθητές και οι γονείς θα κληθούν για να συναντήσουν το προσωπικό του σχολείου και στη συνέχεια θα ενημερωθούν για την απόφαση και το σχέδιο δράσης.
 • Ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποινές μπορούν να επιβληθούν: απώλεια των προνομίων, προσωρινή αποβολή, οριστική αποβολή χωρίς προειδοποίηση (σε ακραίες περιπτώσεις).

1. 1. Ο σεβασμός για τη σχολική επιτυχία

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Για να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό τους, οι μαθητές έχουν δικαίωμα σε μια ποιοτική εκπαίδευση, που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μάθηση και τη σχολική επιτυχία.

 • Οι μαθητές έχουν επίσης την ευθύνη για:

Να προετοιμάζονται για το σχολείο καθημερινά κάνοντας τις εργασίες τους και φέρνοντας όλα τα απαραίτητα βιβλία και το σχολικό εξοπλισμό. Οι εργασίες στο σπίτι είναι μια επέκταση της μάθησης τους και συμπληρώνουν το έργο που γίνεται στην τάξη. Οι μαθητές που δεν κάνουν τις εργασίες τους σε τακτική βάση μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην παρακολούθηση μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν εργασίες τακτά χρονικά διαστήματα και οι μαθητές θα πρέπει να σημειώνουν τις εργασίες τους στο σημειωματάριο τους. Το σημειωματάριο είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας για τους γονείς και τους δασκάλους και πρέπει οι γονείς να το ελέγχουν και να το υπογράφουν καθημερινά. Επιτρέπει, επίσης, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να αλληλεπιδρούν όσον αφορά τις εργασίες του μαθητή. Για παράδειγμα, αν ο μαθητής δεν μπορεί να κάνει την εργασία του λόγω ασθένειας, οι γονείς μπορούν να ενημερώσουν τον δάσκαλο μέσω του σημειωματάριου. Οι εργασίες θα πρέπει να επιβλέπονται, αλλά για τους μαθητές που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν μόνοι τους τις εργασίες τους.

2. Ο σεβασμός για τους εκπαιδευτικούς, τους άλλους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου και τους ίδιους

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να:

Συμπεριφέρονται και να τους συμπεριφέρονται με σεβασμό, αλλά και να αισθάνονται ασφαλείς.

 • Οι μαθητές έχουν την ευθύνη να:

Συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό προς τους δασκάλους, τους άλλους μαθητές όλο το προσωπικό του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, των υπευθύνων για το γεύμα, των γονέων και των εθελοντών. Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται με ασφαλές και αρμονικό τρόπο, σεβόμενοι το φυσικό χώρο του καθενός, τα πράγματα του και την περιουσία του σχολείου, και να μιλούν και να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους άλλους.

Μερικές συμπεριφορές δείχνουν έλλειψη σεβασμού για το σχολείο και το προσωπικό του:

Η άγνοια των κανόνων της τάξης, η εξαπάτηση, η εξύβριση, η αγένεια, η χρήση προσβλητικών εκφράσεων (που περιλαμβάνουν σχόλια ρατσιστικά, σεξιστικά ή εθνικιστικά), η ρίψη αντικειμένων, η καταστροφή επίπλων, η εξάσκηση σωματικής κακοποίησης κ.λπ.. Αυτές οι συμπεριφορές εφιστούν την άμεση προσοχή και μπορεί να περιλαμβάνουν μία από τις ακόλουθες ενέργειες: συνάντηση εκπαιδευτικού / μαθητή, μια επιστολή προς τους γονείς, συνάντηση γονέα / σχολικού προσωπικού, μια επιστολή συγγνώμης, μια έκθεση «προβληματισμού», ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που το σχολείο κρίνει απαραίτητη ώστε να σιγουρευτεί ότι ο μαθητής αντιλαμβάνεται την ακαταλληλότητα της συμπεριφοράς του ώστε να μην την επαναλάβει.

Συμπεριφορές που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των άλλων μαθητών :

Οι τσακωμοί, οι εκφοβισμοί, τα σπρωξίματα, οι τρικλοποδιές, οι κλωτσιές, ο εκφοβισμός που αποσκοπεί στην κλωπή, οι ύβρεις, η ρίψη αντικειμένων … Τέτοιες ενέργειες τυγχάνουν άμεσης επέμβασης, και ανάλογα με τη σοβαρότητα τους, οι συνέπειες που συνεπάγονται είναι οι ακόλουθες: συνάντηση μαθητή / εκπαιδευτικού ή μαθητή / Διεύθυνσης, μια επιστολή στην οικογένεια, μια συνάντηση με τους γονείς, μια επιστολή συγγνώμης, διαμεσολάβηση για την επίλυση της σύγκρουσης , απώλεια των προνομίων ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που το σχολείο θεωρεί απαραίτητη για το μαθητή ώστε να σταματήσει μια τέτοια συμπεριφορά και να αντιληφθεί την ακαταλληλότητα της.

 • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να:

Ενθαρρύνουν συμπεριφορές που βασίζονται στο σεβασμό και να προβάλλουν θετικά πρότυπα. Οι γονείς και το προσωπικό του σχολείου πρέπει να εργάζονται από κοινού για την επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των μαθητών, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να επωφεληθούν από ένα ειρηνικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης.


3. Σεβασμός του περιβάλλοντος και της περιουσίας του σχολείου

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Στο σεβασμό των προσωπικών τους ειδών (π.χ., βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, προσωπικά αντικείμενα).

 • Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι να:

Σέβονται τη σχολική περιουσία. Αυτό περιλαμβάνει τις αίθουσες διδασκαλίας, τους διαδρόμους, τη βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο, τις τουαλέτες, το προαύλιο και τα λεωφορεία. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δείχνουν στους νέους πώς να σέβονται και να εκτιμούν την προσωπική και τη δημόσια περιουσία, καθοδηγώντας τα παιδιά να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε στην περιουσία του σχολείου ή των συμμαθητών (π.χ. αντικαθιστώντας ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, την καταβολή του κόστους του κατεστραμμένου αντικειμένου). Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους στόχους της πολιτικής του σχολείου, ορισμένα προσωπικά αντικείμενα (όπως τα παιχνίδια με κάρτες, GameBoy, iPod, DS ή τα παιχνίδια), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μαθησιακά ή γενικά την ακεραιότητα των μαθητών ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να κατάσχει αυτά τα αντικείμενα για να εξασφαλιστεί η ομαλή σχολική λειτουργία. Αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να κατάσχονται και θα επιστρέφονται διακριτικά από το δάσκαλο ή το διευθυντή του σχολείου.

4.  4. Συμμόρφωση με τον ενδυματολογικό κώδικα

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Να παρουσιάζονται στο σχολείο φορώντας τη σχολική τους ενδυμασία η οποία θα πρέπει να είναι καθαρή και σιδερωμένη, καθώς και να είναι ντυμένοι κατάλληλα ανάλογα με τη θερμοκρασία (βλέπε σχολική ενδυμασία).

 • Οι γονείς είναι υπεύθυνοι:

Να δίνουν στους μαθητές την κατάλληλη ενδυμασία και να επιβλέπουν τα ρούχα που αυτοί φορούν για να πάνε στο σχολείο.

 • Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για:

Να επιβλέπουν αν τηρείται ο ενδυματολογικός κώδικας του σχολείου και να ενημερώνουν τους γονείς όταν δεν αυτός δεν τηρείται.

5. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας στο λεωφορείο

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Να μεταφέρονται στο σχολείο με ασφάλεια τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

 • Οι μαθητές έχουν την ευθύνη:

Να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον σχολικό κώδικα (ανατρέξτε στην πολιτική μεταφορών σχολείου).

 • Οι γονείς είναι υπεύθυνοι:

Να συνεργάζονται με το σχολείο και να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες, και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο αποδεκτό στο λεωφορείο (ανατρέξτε στην πολιτική μεταφορών του σχολείου).

6. Ο σεβασμός για την κοινότητά μου / το σχολείο μου και το ρόλο μου ως εκπρόσωπου του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα

Να είναι περήφανοι και να εκτιμούν την πολιτιστική τους κληρονομιά.

 • Οι μαθητές έχουν την ευθύνη:

Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να σέβονται και να εκτιμούν τις πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές τους μέσα στη σχολική κοινότητα και γενικότερα. Ως πρεσβευτές του σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης, εκπροσωπούν τις αξίες, τις πρακτικές και την ιδεολογία του. Στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, της CHGM και της κοινωνίας γενικότερα, είναι υπεύθυνοι να συμπεριφέρονται με ευγένεια, σεβασμό και εκτίμηση για τους άλλους και να λαμβάνουν τον ίδιο σεβασμό και εκτίμηση από αυτούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, το σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης θα συνεχίσει την πλούσια και ξεχωριστή παράδοση του.

7. Σεβασμός στους κανονισμούς του σχολείου

 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

Σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που συνοδεύεται από σεβασμό της προσωπικής τους ελευθερίας και της ελευθερίας των άλλων.

 • Οι μαθητές έχουν την ευθύνη :

Να σέβονται τους κανονισμούς του σχολείου προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον της σχολικής ζωής αλλά και για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο, ασφαλές και ζεστό περιβάλλον γι’ αυτούς και τους άλλους.