Αγαπητοί γονείς και φίλοι,

Ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τη σταδιακή επα¬ναλειτουργία των σχολείων του Κεμπέκ, τις επόμενες εβδομάδες. Το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” θα καλωσορίσει τους μαθητές του, την Τρίτη, 19 Μαΐ¬ου 2020. Τα δημοτικά σχολεία σε περιοχές εκτός του Μόντρεαλ θα επαναλειτουργήσουν μια εβδομάδα νωρίτερα. Για την εξασφάλιση της κοινωνικής απο-στασιοποίησης θα επιτρέπονται μόνο 15 μαθητές ανά τάξη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Jean-François Roberge. Ο Υπουργός επισήμανε, επίσης, ότι αυτή η επιστροφή στο σχολείο είναι προαιρετική για τους μαθητές του δημοτικού.

Οι γονείς δεν υποχρεούνται να στείλουν τα παιδιά τους πίσω στο σχολείο. Κάποιοι γονείς ίσως επιλέ¬ξουν να κρατήσουν το παιδί τους στο σπίτι εάν, για παράδειγμα, το παιδί ή κάποιος άλλος στο σπίτι έχει ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα. Οι διευθυντές των παραρτημάτων μας θα επικοινωνήσουν με τους γο¬νείς τις επόμενες ημέρες, για να δουν πόσα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο στις 19 Μαΐου. Περισ¬σότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα, καθώς ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό και την ορ¬γάνωση για την επιστροφή στην τάξη.

Οι υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνά¬σιο) δεν θα προσφέρονται στο σχολείο, μέχρι το φθι¬νόπωρο. Οι καθηγητές του γυμνασίου μας θα συνεχί¬σουν να εργάζονται από απόσταση με τους μαθητές τους, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η κυβέρ¬νηση του Κεμπέκ θα συνεχίσει επίσης, να προσφέρει εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες στο διαδίκτυο, ακόμη και όταν οι εκπαιδευτικοί επιστρέ¬ψουν στην τάξη, για να βοηθήσουν όσους μαθητές παραμείνουν στο σπίτι.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστούν αυ¬στηρές υγειονομικές οδηγίες στα σχολικά μας κτίρια. Σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε όλα τα πρωτόκολλα που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και το Santé publique προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό και οι μαθητές μας θα παραμεί¬νουν ασφαλείς.

Για τους γονείς που επιθυμούν να παραλάβουν τα αντικείμενα των παιδιών τους από το σχολείο, σύντο¬μα θα έχουν τη δυνατότητα αυτή, κατόπιν πρόσκλη¬σης. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν από τους διευθυντές των παραρτημάτων. Προς το παρόν, οι δάσκαλοι και το προσωπικό θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως σχέση τους με τους μαθητές τους και τους γονείς.

Το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” θα παρέχει, επίσης, υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (SEP-Service éducatif parascolaire) μετά τη λήξη των καθημερινών μαθημάτων, από τις 19 Μαΐου. Περισσότερες λεπτο¬μέρειες θα ανακοινώσουμε σύντομα.

Επιπλέον, το σχολείο μας θα έχει πρόσβαση στο σύ¬στημα μεταφοράς των μαθητών με σχολικά λεωφο¬ρεία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, οι οδηγοί θα προστατεύονται με διαχωριστική κατασκευή. Η διοί¬κηση του σχολείου μας θα σας ενημερώσει σχετικά και για αυτήν την υπηρεσία.
Εν τω μεταξύ, θα ελέγξουμε για μια ακόμη φορά όλα τα παραρτήματα μας, ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουν απολυμανθεί πλήρως και ότι είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτι¬κούς τους.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Χρήστος Αδαμόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης”